اعلان فاجعۀ ملی

اعلان فاجعۀ ملی

فرح نوتاش                 جبهۀ جهانی ضد امپریالیست   قدرت زنان          وین 10 ژانویه 2018

 

امروز مهلت اعلان همبستگی برای ایجاد« اپوزیسیون واحد ضد امپریالیستی » به سر رسیده و هیچیک از احزاب و سازمان ها، کوچکترین نظری در مورد این اعلان ابراز نکرده اند. ولی هر یک

به تنهایی از سایت های خود، پشتیبان قیام مردم ایران بوده، و با راهنمایی هایی مشابه اعلامیه های خود را انتشار داده اند.

انقلاب نیز به واقع یک زایمان است.

همانطوری که تنها گذاردن مادر در حال زایمان ، می تواند به مرگ مادر و کودک بیانجامد ، رها کردن مردم به حال خویش در شرایط رسیده برای دگرگونی «زایمان» ، صدمات شدیدی را به دنبال دارد . همانطوری که نمی توان نوزادی را بعد از نه ماه و نه روز به زور در رحم مادر نگاه داشت و ممانعت از تولد او، منجر به مرگ هر دو می شود، جامعۀ آماده برای دگر گونی نیز با ممانعت از تغییر، دچار انفجار می شود. این یک فریاد است. بیدار شویم. پرچمداران جامعه از مردم عقب

مانده اند.

اثرات سرکوب دائم جنبش های بدون رهبری و خود بخودی چنان صدماتی بر پیکر جامعه وارد میکند که قرن ها ضایعات جانی ، مال و روانی آن محو نمی شود.

شکست پی در پی ملتی ، پشت او را نیز می شکند.

از این رو، تنها گذاردن مردم در عرصۀ تغییر و دگر گونی ، به هیچ وجه جایز نبوده ، انسانی و مسئولانه نیست. سازمان ها و احزاب با اتحاد خود باید ملت ایران را به پیروزی رسانند.

طبیعی است که تمام احزاب و سازمان ها بکرات، سعی در اتحاد کرده اند وتجربۀ تلخ جدا شدن های مکرر، امروز مانع اتحاد نوین آنان است. ولی این یک جواب به نیاز شدید امروز مردم مظلوم در صحنۀ ایران، به یک رهبری واحد ضد امپریالیستی، نمی تواند باشد .

ایران را به لیبی و سوریه تبدیل خواهند کرد . ایران، هزار پارچه، به فقر وفلاکت خواهد افتاد و میان آمریکا و رژیم ملا نابود خواهد شد . و آن روز حسرت تجسم اتحاد امروز مهر ننگ دائم بر پیشانی ما خواهد بود. مردم جان بر لب و به پا خاستۀ ما در زندانهای ملا اسیرند، بی تفاوت نباشیم. پاسیو و جامد و منفعل نباشیم . در مقابل واقعیت های عینی، سیال ، فاعل ، بیدار و انقلابی عمل کنیم

پیش به سوی ایجاد

اپوزیسیون واحد ضد امپریالیستی مردم ایران

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.