اعضاء حزب لیکود

اعضاء حزب لیکود

فرح نوتاش           قدرت زنان شهریور 1393 سپتامبر 2014

حزب لیکود ، حزب حاکم اسرائیل جنایتکارترین حزب جهان است وایدئولوژی این حزب صهیونیسم نژاد پرست. صهیونیسم نه تنها بخش جدا نشدنی بلکه فعالترین بخش امپریالیسم می باشد.

نسل کشی فلسطینی ها هدف صهیونیست هاست. در قتل عام های اخیر با بمبارن های مدارس و استفاده از مواد منفجرۀ گوناگون تعداد بسیار کودکان را کشتند. در قتل عام های پیشین آن ها با ضربات قنداق تفنگ بر سر کودکان، شلیک گلوله و فرو کردن سرنیزه به شکم زنان حامله کودکان را می کشتند.

زن جوان صهیونیست با مقام بالای حکومتی می گوید: ما باید زنان را بکشیم چون مار می زایند.

مرد میان سالی از حزب لیکود می گوید: این یک جنگ است . در جنگ می توان همه را کشت و زمین را مسطح کرد.

این حزب از ابتدا دارای اعضایی چون مناخیم بگین قاتل شناخته شدۀ قتل عام های فلسطین بوده است. این ها نه تنها سرزمین فلسطین را اشغال کرده اند بلکه هدفشان قتل عام کامل ملت فلسطین بوده است.

این حزب علاوه بر اعضای درون، دارای "اعضای" خارج از اسرائیل نیز هست.

"اعضای" خارج از اسرائیل همه عهده دار مسئولیتی بخصوص هستند. جلوی هر اقدامی علیه اسرائیل را بگیرند. وقتی حزب حاکم مردم فلسطین را می کشد ، در زندان های زیر زمین که همواره با درجه حرارت زیر ده درجه نگهداری می شوند زندانیان فلسطینی را شکنجه می کند، وقتی وسائل جدید شکنجه را روی آنان آزمایش می کند و وقتی اعضای بدن آنان را بر می دارد و می فروشد.

این "اعضای" خارج از اسراییل وقتی حزب لیکود تسلیحات اتمی می سازد آن ها موظف به آرام نگهداشتن جهان هستند.

آن ها بخش های کوچک شیطانی از حزب لیکودی که فعالیت های غیر انسانی در فلسطین اشغال شده دارد می باشند. فعالیت خارج از اسرائیل این حزب همکاری تنگاتنگ با آمریکای وحشتناک در فعالیت های جهنمی در خاور میانه است. مثل تأسیس و فعال کردن حکومت خلافت اسلامی ایس ایس. تعلیم جنایت کاران جهان و گسیلشان به عراق و سوریه بعنوان معترضان(اپوزیسیون).

بیش از 5 میلیون کودک سوری بدون سرپرست در جهان ، دو کشور ویران و ضایعات بیشمار، نتیجه این همکاری است.

"اعضای" خارج حزب لیکود، برای کمک به حاکمیت مخرب و غیر انسانی، دارای یک استراتژی بخصوص هستند. سازمان های بیشماری تشکیل دهند. موقعییت ها را اشغال کنند و بر احزاب مختلف سلطه داشته باشند. تا تحلیل هایی که از با لا می رسد را به جامعه تحمیل کنند.

دیدگاه های هارمونیک در اروپا در مورد اسرائیل گواه این واقعیت است.

بعضی از احزاب دیگر اسرائیل علیه این رفتار غیر انسانی حزب لیکود معترض اند. ولی "اعضای "مسخره و معتقد خارج از اسرائیل حزب لیکود در حفظ دیدگاه بسیار ارتجایی خود مصر هستند. و از این بخش آمریکا حمایت می کنند.

مضحک این جاست که در احزاب کمونیست نیز این "اعضاء" فعالند .

" اعضای" حزب لیکود در احزاب کمونیست توانسته اند احزاب کمونسیت را ضایع کنند. به همین دلیل کارگران از این احزاب فاصله می گیرند و این احزاب در حال زوال و کاهش مدام هستند. و بدین سان نیز" اعضاء" لیکود به امپریالیسم خدمت می کنند.

وقتی مردم به قتل عام های حزب لیکود ، ماشین آدم کشی اعتراض می کنند ، "اعضاء" خارج لیکود فریاد بر می آورند آه ضد جهود(ضد سامی) آه منکر هولی کوست .

آن ها حتا به رسانه ها فرصت انعکاس اعتراضات جهودهای ( یهودی عربی ) اسرائیل را نمی دهند.

این "اعضاء" توسط مردم شنا سایی شده اند ، طبقه کارگر ترکشان کرده و همواره در اقلیت محض هستند. فعالیت این "اعضاء" همواره هماهنگ است. و شعارها و منطقشان در سراسر اروپا همسان است. این تصادفی نیست بلکه بیانگر مدیریت مرکزی آن ها است.

یکی از این شعارها : مشکل دو سو دارد. ( البته یک سو سنگ و سوی دیگر دارنده صد ها بمب اتم است!)

آن ها حمله مدام اسرائیل به غزه را جنگ می خوانند.

البته حماس که از تولیدات خود اسرائیل است ،در ایجاد تشنج و ناآرامی همکاری لازم را می کند. قبل از حمله ها " اعضای" خارج، مردم را برای تراژدی بزرگی که در راه است آماده می کنند.

بعد از قتل عام های وحشتناک ، سخنرانی و فیلم در رابطه با هولو کوست جزو برنامۀ همیشگی است. وبه معترضین هموارۀ مهر ضد جهود زده می شود. آن ها مأموریت دارند این قنل عام ها را جنگ معرفی کنند. جنگی که برای دفاع از خود بوده است. و پایانی برای تصرف، کشتار و ساکت کردن جهان نیست.

"اگر شما در موقعییت بی عدالتی بی طرف هستید ، طرف ظالم را بر گزیده اید. " دزموئد توتو.

جامعه انسانی دیگر تحمل رنج ضایعاتی را که حزب لیکود ایجاد کند ندارد.

شخص نمی تواند موقعیتی را در حزب کمونسیت اشغال کند و از امپریالیسم دفاع کند.

این دروغی است بزرگ با ماسک کمونیسم.

اخوان المسلمین در 1928 در قاهره توسط انگلیس بنیان گزاری شده است . حماس شاخه ای از آن توسط و با حمایت حزب لیکود برای ادامه کشتارو تصرف کامل فلسطین ، تأسیس شده است.

گنبد آهنین اسرائیل تمام راکت های اهدایی ایران به حماس را خنثی می کند و ضایعاتی ندارد.

جهانی که اعتراضات اپوزیسیون شجاع اسرائیل را بر علیه بربریت حزب بی تمدن لیکود تحسین

می کند در انتظار اتحاد احزاب مخالف دولت و احراز قدرت در اسرائیل است. و در انتظار پایان این مصیبت غیر قابل تحمل ممتد. آن ها "اعضای" حزب لیکود را دستگیرو تنبیه خواهند کرد. و حزب لیکود برای همیشه منحل خواهد شد. و این روندی بزرگ در جهت عدالت خواهد بود.

" اعضاء" ماسک دار حزب لیکود که در همه اروپا پخش هستند شناخته می شوند و افشا خواهند شد.

سر نگون باد صهیونیسم       سر نگون باد رژیم ملاهای ایران

www.farah-notash.com      Left Unity

Comments are closed.