اعتراض شدید

اعتراض شدید

فرح نوتاش    جبهۀ جهانی امپریالیسم      قدرت زنان                        وین  ژانویه 2016

 

این اعتراضی شدید به عنوان تیتری « یک ملت عصای دست اوست» در بالای عکس با عصای میر حسین موسوی در پیک نت 19 دی ،9 ژانویه است.  

این تیتر نمونۀ کامل تحقیر ملتی است.

توهینی بالاتر از این آیا دیده اید؟

رفع عقدۀ حقارت ملی که قرن هاست گریبان ملل تحت سلطۀ امپریالیست ها را گرفته است ، با تحریر این اراجیف در رسانه ها،آیا هرگز میسراست؟

مگر میرحسین موسوی کیست ؟

و برای ملت ایران چه کرده است؟

مگر بجز تزریق 37 سال رژیم ارتجاع حاضر ارمغان دیگری داشته است؟

زمانی که سوارند پایشان بر حلقوم ملت ایران است.

و زمانی که پیاده ، مرثیه اشان لا ینقطع ادامه دارد .

نه او... و نه هیچ یک از اصلاح طلبان که رهبرشان ، هاشمی  رفسنجانی رهبر قتل های زنجیره ای، حامی اخوان المسلمین در مصر و دوست شیخ های عرب است، خاک پای ملت ایران هم نمی شوند . و این شمایید که پایگاه رسانه اتان را انتخاب می کنید.  

هیچ احدی حق توهین به ملت ایران را ندارد. و به راستی شما نقش همان عصا را سال هاست بی وقفه برای این جمع جانیان بازی کرده اید.

اصلاح طلبان مفتضح، آنزمانی که لباس شخصی ها به دستور رهبر انگلیسی اشان فرزندان معترض ملت را از طبقات مختلف خوابگاه دانشجویان به پایین پرتاب می کردند و مردم قیام کردند می بایستی بجای سکوت از جنبش خالص مردمی حمایت می کردند.  ولی خاتمی که در مسند رییس جمهوری جایش گرم بود سکوت کرد  ودر کنار رهبرش ماند. حال دورشان گذشته است.  سالیان درازی است که زمان را از دست داده اند. آش سرد شده ... و سار از درخت پریده است. اعتراض شدید مردم را به حساب محبوبیت اینان نگذارید. دیکتاتوری انتخاباتی به مدل امپریالیستی صهیونیستی و تحمیل دو سه نفر انتخاب شده توسط شورای نگهبان، که درست وضعیت انتخابات در آمریکای صهیونیستی را دارد ومردمی در بن بست خفقان را، از مردمی بودن اینان ندانید. 

حسن خمینی اگریک جو خشم وغیرت داشت با قاتل پدرش (هاشمی رفسنجانی) هم پیمان نمی شد. و کلا از این مجموعۀ خونخوار فاصله می گرفت. ملت ایران  در عرصۀ سیاست به وجود افرادی با شخصیت آبکی که با همه مصالحه می کنند نیاز ندارد . و اگر حسنی نیمی از غذای خود را به فقرا می داد ، دور کمرش اینهمه فراخ نمی شد.و ما بعد از 37 سال باید این را فهمیده باشیم  که ملت ایران معتقد به منصب موروثی نیست والا رژیم شاه را سرنگون نمی کرد. این را، هم اصلاح طلبان مفتضح حسنی  بدانند و هم رهبر دزدان ومجتبی .

تحمیل و تبلیغ این اراذل به مردم ایران ، نه تنها نادیده گرفتن همکاری آنان در جنایت ها و رساندن ملت ایران به اینجا، داغ درد کودکان خیابانی و به حجله رفتن  کودکان بی سرپرست با پدر خوانده، اعدام کثیرمردان بی کار به دلیل فروش مواد مخدر و... است بلکه هر کس تبلیغ اندیشه ای را می کند که حقیقتا لایق خود اوست. احمدی نژاد تیر خلاص زن 8000 زندانی در زمان صدارت موسوی است.

چاپلوسی از یک فرد، به لحاظ تضییع شخصیت فرد، دادن باور دروغین و ایجاد یک دیکتاتور،مطلقا ممنوع است. هیچ کس دیکتاتور زاده نمی شود. این چاپلوسان فرصت طلب اند که ریشۀ دیکتاتوری را با چاپلوسی خود آبیاری می کنند.

تمام جنبشها و حاکمیت های مذهبی، پرورانده و وابسطه به امپریالیستها هستند. و ترویج بلاهت جمکرانی عین آرزوی امپریالیست ها.

www.farah-notash.com             Women’s Power

Comments are closed.