اطلاعیه

اطلاعیه

فرح نوتاش           جبهۀ جهانی ضد امپریالیست     قدرت زنان     وین 10 اوت 2015

 

با ادای عشق و احترام به یاد و خاطرۀ تمامی بزرگ مردان و زنان بخون خفتۀ، زندانی و شکنجه شدۀ طبقۀ کارگر ایران از تمامی احزاب و سازمان های کمونیستی ایران در زندان های شاه و ملا ، بخصوص افسران قهرمان حزب تودۀ ایران.

جواب کوبندۀ تمامی حامیان طبقۀ کارگر ایران به صهیون امپریالیسم آمریکا و شرکا در سالگرد خونین کودتای 28 مرداد 1332 اعلان تولد و حضور بالندۀ حزب کمونیست سراسری ایران به جهانیان است. با وحدت همۀ حامیان طبقۀ کارگر ایران گرد ایدئولوژی نجات بخش انسان ماکسیسم لنینیسم .

صهیون امپریالیسم آمریکا، برای ادامۀ حیات خود نیازمند منفرد کردن و پراکندگی مردم است و طبقۀ کارگر جهان برای نجات انسان و طبیعت نیازمند اتحاد و یگانگی.

ای انسان های شریف، برای نجات انسان از چنگال هیولای امپریالیسم، با افروختن مشعل عشق و احترام به یگانه خانوادۀ بزرگ انسان بر روی زمین بهم بپیوندیم. و به جبهۀ جهانی ضد امپریالیسم ، یا جبهۀ 99% ها حضور و جان بخشیم. ملل آسیا ، آفریقا و خاور میانه در یورش جنگی و مقدم صهیون امپریالیسم آمریکا و انگلیس، و تحمیل اسلامیسم قرار دارند. مردمان اروپا و بقیه زمین در یورش ثانوی، زیر بار بدبختی های حاصله از یورش به آسیا و افریقا و خاور میانه، در حال فرو غلطیدن به دامن فقر

می باشند.

روز 28 مرداد (19 اوت) سالگرد کودتای ضد انسانی آمریکا در سال 1332 (1953 ) علیه دولت منتخب مردم دکتر محمد مصدق است. که سرمنشأ تمامی بدبختی های ملت کبیر ایران بوده است. و رژیم سر سپردۀ انگلیسی ملایان تجسم سیاه آن است.

این روز را تبدیل به آغاز مرحلۀ نوینی از مبارزات انسان علیه امپریالیسم کنیم.

زنده باد حزب کمونیست سراسری وتشکل ضد امپریالیستی

درایران و جهان

 

www.farah-notash.com                     Women’s Power

Comments are closed.