اتحاد ما… آغاز تغییر است

اتحاد ما... آغاز تغییر است

تقدیم به تمام افراد ، احزاب و سازمان های ضد امپریالیست

و ضد رژیم نکبت ملا در ایران

چه کسی گفت من و تو ما هستیم

خلاف رسیده است به عرض

فرا تر از شست سال است

که همگی من هستیم

 

منفرد ... تک تک و بس بی قدرت

در حوزۀ کوچک خود

همگی شاه هستیم

 

شرمندۀ ملت خود

از انفعال طولانی

میخ شده با باورهای موازی

اسیر آیه های مرکزیت و من هستیم

 

دوران طفولیت ما

بس طول کشید

ترسم نرسد هرگز دوران بلوغ

گر چنین شیفتۀ ... من و مرکز هستیم

 

ایستاده جدا جدا ...

بر سکوهای بلند اسناد ملی درد

کوتوله هایی

با تاج های مقوایی زرد

می خوانند چون اوراد

راه های موازی پیروزی و فر

و همسرایان تکرار کنان

با گردش تحقیر آمیز نگاه

سوی همسرایان سکو های دگر

 

و هیولا ... با نیشخند می دزد د

نان کودکان ما

و می ریزد خون ما ... با هر اعتراض

در هر شهر و هر معبر

و در ظلمات نمور زندان ها

و می پیچد همواره ... چه جانخراش

در زمین و آسمان

فریاد درد و شکنجۀ نمردگان

 

آه... ایستاده زمان

نمیدوند دیگر عقربه ها

از شرم انفعال ما

 

آماس کرده زمین

ز اشگ و آه مادران

دود از دهانۀ... خبر از یک انفجار قریب

می لرزد ... می شکافد

با غرش می پراند

آتش مذاب ... از اعماق

با غیض و عصیان مهیب

 

زمان ... زمان تغییر است

ایستادن در دایره های کوچک خود

انفعال است...

و ننگ تاریخی برای ایران است

 

بی پرده بگویم ... فقط دو راه در پیش است

یا اتحاد ضد آمریکا -ضد ملا و رهبری

و یا قبول تشکیلات مزمن آمریکا و رهبری

زمان ... زمان نجات مردمان و ایران است

زمان گسستن از... مرکزیت و من

با یک دنیا شرمساری... ز تاخیر است

 

هیچ گروه و دسته وحزب.... رهبر نیست

بس دیر است

دیگرنمانده وقتی ... برای تعریف کمونیست

عشق ما... به ملت مظلوم و ستمدیدۀ ما

رهبر ماست

اتحاد ضد ملا ضد آمریکا

برای آغاز کار ما کافیست

تغییر برای عدالت است

خلوص و احترام به انسان ها

عشق و راستی... و

پایان رنج ملت عزیز ما

 

 

فرح نوتاش

وین 4 دیما = 25 دسامبر 2019

کتاب شعر 9

www.farah-notash.com

Comments are closed.