آیا ما نژاد پرست نیستیم

آیا ما نژاد پرست نیستیم

19 مارس 2015     روز جهانی علیه راسیسم (نژاد پرستی)

فرح نوتاش     قدرت زنان           جبهۀ جهانی ضد امپریالیست برای مردان و زنان

آیا ما مطمئن ایم که نژاد پرست نیستیم ؟

اگر این طور است، پس چرا زمانی که امپریالیست ها و نوکران اسلامیست شان از همه نوع مردم افریقا را قتل عام می کنند ما ساکت هستیم؟ آیا ما رویداد ها را نمی شنویم؟

و زمانی که ما در عصرجهانی اینترنت زندگی می کنیم چرا منتظر یم رسانه های امپریالیستی خبر را به ما برسانند؟ و اگر ما راسیست نیستیم پس چرا بازتاب های ما مقابل انواع فعالیت های ضد انسانی امپریالیست ها در افریقا فلج است؟ حتا وقتی اخبار را می شنویم و می بینیم احساس درد نمی کنیم.

مشکل ما چیست؟ آیا برایمان روشن نیست که در عصر اینترنت، در جهان همه چیزبه ما مربوط است؟ اگر ما در شمال زندگی می کنیم نمی توانیم چشمانمان را به روی سیاست وحشتناک و ضد انسانی امپریالیست ها در جنوب ببند یم . امپریالیست ها برای تصاحب معادن جهان در تحمیل سیاست های خشن و ضد انسانی مثل انواع اسلام سیاسی هستند .

امپریالیست ها بطور مشخص تر جمهوری خواهان وحشتناک ،حزب لیکود آمریکا! و محافظه کاران انگلیس، نوکران کریه خود را به جوامع آسیا و آفریقا با مهر دروغین خدا می فرستند . که این به ویرانی جهان خواهد انجامید.

چه احساسی به ما دست می دهد وقتی می شنویم که هزاران نفر در آفریقا قتل عام شده اند؟ آیا حوصله امان از این خبر کسالت آورسر نمی رود؟!    ما زشت ایم چون نژاد پرست هستیم.

بگذارید با خود صادق باشیم. آیا ما واقعا نیازمند رهایی کامل ذهن و احساس خود از نژادپرستی نیستیم؟

 

منظور از حزب لیکود اسراییل کنایه به حزب جمهوریخواهان آمریکاست که دارای بیشترین اعضاء صهیونیستی است.

   Women’s Power               www.farah-notash.com

Comments are closed.