آژیر انقلاب 1جبهۀ سوم

آژیر انقلاب 1
جبهۀ سوم

فرح نوتاش               جبهۀ جهانی ضد امپریالیست       قدرت زنان             26.03.2018    

در جایی که آمریکا ” جان بولتن ” یکی از ویران گران عراق 2003 و عصارۀ کامل رذالت

” آمریکا و دیگر هیچ ” را، برای حمله به ایران به ریاست شورای ملی آمریکا منصوب کرده است و سومین فرماندۀ نیروی هوایی آمریکا، ژنرال ریچارد کلارک در روز 20 مارس از سربازان آمریکایی خواسته است که آمادۀ مرگ برای دفاع از اسراییل باشند و ماشین جنگی ناتو بطرف آبهای جنوب ایران در حرکت است، بی شک لاشخورها تدارک حملۀ عنقریبی را به ایران می بینند. که نه تنها به بمباران ها اکتفا نخواهند کرد بلکه ورود پیاده نظام آمریکا – ناتو نیز جزو برنامۀ آنهاست.

آمریکا با دو گزینۀ کاملا شناخته شده و مورد اعتمادش، مجاهدین خلق و سلطنت طلبان برای تغییر و جای گزینی استعمار در ایران ، با استعمار نوین دیگر، در راه است.

و انگلیس که همواره سیاستش را بر اصل این ضرب المثل معروف انگلیسی که: “یک مرد عاقل هرگز تمام تخم مرغهایش را در یک سبد نمی گذارد” تنظیم می کند. حال که مردم جان بر لب ایران را، در قیام برای براندازی رژیم ملایش می بیند، برای از دست ندادن سهم برداشت از غارت ایران، تنگاتنگ با آمریکا و ناتو همگام است. در جایی که از طریق بی بی سی، سعی در احیاء آبروی رفتۀ سید علی رهبر دزدان ، نوکر شماره یک خود دارد.

و البته، که ایران پایان راه لاشخورها نیست و سرزمین موعود آنان با محاصره از همۀ اطراف، روسیه است. و روسیه چندی پیش اعلان کرده است که دست اندازی به کشورهای متحدش را، حملۀ بخود تلقی کرده و جواب خواهد داد. ولی در شرایط فعلی، روسیه گزینۀ دیگری برای همرزمی در ایران علیه آمریکا، جز رژیم ملا ندارد.

از این رو جبهۀ سوم، که جبهۀ عظیم سازمان ها واحزاب ضد امپریالیست ایران هستند با اتحاد خود لازم است که جای رژیم ملا را در کنار روسیه پر کنند. سال هاست که فریاد، برای اتحاد نیروها، از جانب افراد بی شماری، سازمان ها و احزاب بر خاسته است. و گام هایی نیز در این جهت بر داشته شده است. ولی هنوز کمیتۀ مشترک رهبری واحد، تشکیل نشده است. در قیام دیماه مردم ایران با

با نهایت امیدواری ملاحظه شد که تقریبا همۀ احزاب و سازمان ها ی ایران، با تأیید قیام ، به راهنمایی های مجزا اقدام کردند. امروز که مردم ایران آماج حمله از دو سو، ملای انگلیسی و ناتوی آمریکاست ، نیاز شدید به کمک فکری و رهبری واحد دارند. وظیفۀ تک تک احزاب و سازمانهای ایران، در جواب به این مظلومیت و نیاز انسانی، وحدت امروز است و نه فردا.

اگر مردم در مقابل هجوم آمریکا از ملا حمایت کنند، دو باره ملا صد سال دیگر بر گردۀ ملت سوار خواهد شد. و اگر بسوی آمریکا روند ، آزموده را دوباره خواهند آزمود. و در جهت رشد ارتجاع جهانی گام خواهند بر داشت. پس راهی بجز تشکیل اتحاد عظیم ضد امپریالیستی ملی، برای نجات ملت و ایران نمی ماند. ماهیت سازمان ها و احزاب ایرانی ، در همسویی و دفاع از قیام دیماه مردم ایران تعلق آنان را عملا به این جبهه ثابت کرده است. پس تعویق وحدت برای چیست؟ اکنون حزب کمونیستی قوی موجود نمی باشد که رهبری این جبهه را در دست بگیرد . و آمریکا هم که دو قرن صبر نمی کند که چنین اتفاقی روی دهد! پس با هر آنچه که هست باید مبارزه را شروع کرد.

ولی دو مشکل بزرگ جدی ، هنوز نیاز به رفع شدن دارند.

احزاب و سازان هایی که هنوز امید به بخشی از رژیم دارند.    

ماهیت واقعی رژیم ملا

از آنجایی که حیف و میل نیروها به طور کلی به ضرر مردم ایران و به نفع ارتجاع بیمار امپریالیسم است، وظیفۀ تمامی انقلابیون، سعی در جذب و تقویت و گسترش تمام قوای مردمی می بایست باشد.

و دفع زمانی الزامی است که مهر کامل امپریالیسم بر ماهیت وجودی آن سازمان یاحزب خورده باشد.

که در آن صورت به ناچار آن سازمان یا حزب به عنوان دشمن تلقی خواهد شد.

با نیاز حیاتی و مبرم به ایجاد جبهۀ ضد امپریالیستی ایران ، با احترام ویژه به تمام احزاب و سازمان های ایران ، بطور منسجم و کوتاه با این مسائل برخورد می شود.

امروز دو جبهۀ ، امپریالیسم جهانی به سر کردگی آمریکا وشرکا و ناتو از یک سو،

در مقابل روسیه که عضو پیمان شانگهای است صف آرایی می کنند.

مصیبت وارده به جامعۀ جهانی از جنگ جهانی دوم بواسطۀ رهبری آمریکا و سپس تک قطبی شدن جهان از سال 1991 ، راه دیگری برای جهت گیری جز از پیوستن ، به یک از این دو سو،

نمی گذارد. و ما با مشکل بسیار بزرگی روبروییم ، چون تغییر رژیم ملا در این میان، یک باید است.

و رژیم امپریالیستی ملا ، خود را به دروغ و حیله به نیروهای ضد امپریالیستی وصل کرده، و با تکیه به نیروی روسیه ، می خواهد جان بدر برد. از این رو روشن کردن یک مسئله حیاتی است.

چرا رژیم ملا از بنیان فاسد است و باید برود؟

لازم به فرسایش قلم در شمردن دزدی ها و جنایات این رژیم مافیایی سراسر آلوده، در کل 40 سال

گذشته نیست، که همه بر آن واقف اند . وظیفۀ این قلم ، بر خورد به اصل وریشۀ این رژیم است. رهبر این رژیم بر اساس آنچه که در رساله اش نوشته عمل کرده است. و ادامه دهندگان راه او نیز، با استناد به اوامر این مرجع دینی ، عمل کرده و می کنند.

روح اله خمینی کامجویی جنسی از طفل شیر خوار و کودکان را تا به سن ازدواج که آن را ” نه” یا” ده ” سالگی تشخیص داده است، مجاز دانسته و دخول را از جایز نمی شمارد. و خود نیز به گفتۀ خود، در طول حیات عمل کرده است.

با قبول این رهبری و این رژیم، ظلم عظیم به کودکان بی پناه ایران در عرض 40 سال گذشته تحمیل شده است. و نسل های سوختۀ کودکان تارو مار شدۀ عروس، نتیجۀ سلطۀ این رهبریت و این رژیم سراسر فاسد است. علاوه برآن، نوزادان و کودکان بیشماری که هرگز توان دفاع از خود را نداشته اند و در معرض این تجاوز و توهین وحشیانه در سراسر جامعۀ ایران قرار گرفته اند . این کنش کریه ضد انسانی ، به نتیجۀ خرد شدن وقار و شخصیت یک ملت انجامیده است. و این مظلومیت کودکان ایران ،نتیجۀ رای آری خفت بار، به جمهوری اسلامی وتکرار آن در هر سال و سنه بوده است. ما به این خفت تن در داده ایم . و در این خفت هنوز غوطه وریم. و ننگ آن تا ابد بر پیشانی این ملت که ناچار، خود با دست خود، خویش را نابود کرد ه است خواهد ماند. و این ننگ هرگز از چهرۀ تاریخ ایرانیان پاک نخواهد شد. روز تقاص این جرم بزرگ هم امروز است. که بمیریم و بمیریم و شرم رای هر ساله به توهین وتحقیرعمیق به جان کودکان ما ن را دیگر تکرار نکنیم. چنین کراهت ناهنجار و چنش آورو ضد انسانی برای 40 سال ادامۀ داشته است . سعید طوسی هرگز مجازات نشد. فریاد درد مردم به هیچ جا نرسید. چون خود سعید طوسی نیز از قربانیان میدان کامجویی ملایان انگلیسی بوده است.

رژیم ملای انگلیسی ، در سال های اخیر دو میلیون ملا را برای تجاوز بذهن و جسم کودکان ایران راهی مدارس کرده است و ما هنوز چرتگه می اندازیم که آیا ملا خوب است یا بد است! این رژیم عزم تحقیر و خرد کردن ذات انسانی نسل های ایرانیان را دارد . تجاوز به کودکان در این رژیم جواز عبور دارد. ما معطل چه هستیم؟

دفاع از محمد خاتمی اصلاح طلبی، دفاع از روحانی تدبیر و امید، عین دفاع از روح اله خمینی است و جز فساد خالص چیز دیگری نیست. هر رای به جمهوری اسلامی ، رای آری به تجاوز به کودکان

ایران بوده است.

از طرفی، در سال 1928 امپریالیسم بریتانیا، اخوان المسلمین ، سازمان شیطانی را در قاهره پی ریزی کرد. و شاخۀ ایرانی آن، از طریق مرکز نجف شکل گرفت. وروح اله خمینی بر اساس کردارش، نشان می دهد که از پیروان آن بوده است. ترور احمد کسروی نویسندۀ بی همتای ایران، به دستور او بوده است. و ترورهای بعدی، قبل از سال 1332 در رژیم ایران، به همچنین .

ضد آمریکایی بودن او ، نه بخاطر ضد امپریالیست بودن اوست. بخاطر شستشوی مغزی شیعه توسط انگلیس است که آنان ضد آمریکای هستند. اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب نداریم ، خشک وتر به آتش اصول گرایان می سوزند، نداریم . هر کس در این جرگه وارد شد، فاسد شد.

حال دیگر سعی نکنیم این رژیم چندش آور را از طریق ریزو درشت کردن بخش هایی از آن باز هم نجات دهیم.

از این رو ، چقدر به مردم ایران کمک خواهد کرد که تمام احزاب و سازمان هایی که در گذشته اشتباهاتی کرده اند، بطور وسیع و روشن وگسترده از خود انتقاد کرده و به دایرۀ دفاع مردم بی پناه ایران بر گردند و وظیفۀ خطیر خود را در این برهه قبول کنند.

حزب تودۀ ایران به اساسنامۀ دوران “خسرو روزبه ” برگردد و اساس نامۀ کنونی را که در شأن قهرمانان بزرگ آن حزب نیست بسوزاند. و با انتقاد شدید از خود، از زمان خرشچف و سپس رای آری به جمهوری اسلامی تا به امروز شروع کند . گورباچف چندین بار از کردۀ خود انتقاد کرده است. و حزب کمونیست روسیه منتقد شدید او و پیرو استالین است. تغییر ماهیت و عقب نشینی به نفع صهیونیسم حاکم بر آمریکا وجهان؟ هرگز.

یک انسان انقلابی تحت شرایط زمان و مکان ، رنگ نمی بازد.

کسانی که علاقمند به فعالیت دراحزاب سوسیال دمکرات هستند ، کسی مخالف آنان نیست . می توانند حزب خود را تاسیس کنند. ولی دفورمه کردن یک حزب قدیمی مطلقا جایز نیست.

هییت سیاسی سازمان اکثریت، که توده های پر شور سازمان فداییان خلق را با افیون حقوق بشرمخمور نگه می دارد بخود آید و با انتقاد شدید از خود برای بی راهه ای که رفته است، به راه زلال فدایی خلق باز گردد. و توده های خود را برای نجات ملت ایران آماده کند. .

سازمان ها و احزاب ملی گرا، که مصدق را رهبر خود می دانند و مصدق ، با کودتای آمریکایی از

مسند خود به پایین کشیده شده است و ملت ایران سوخته و هنوز می سوزد، آیا سزاوار است که به آمریکا، با نگاه یک دوست بنگرند؟ و در دفاع از سرمایه داری، بعضی از آنان واقعا طرفدار امپریالیسم باشند؟

و به تمام آنانی که روسیه وچین را امپریالیسم و قبلا سوسیال امپریایسم می خواندند ،

از نظر فلسفی با جمع اضداد ، به مفهمومی واحدی نمی توان رسید و این یک غلط فلسفی است که متفکرین امپریالیست بریتانیا و بعد آلمان، آن را برای تضعیف اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی رواج داده اند. روسیه، هرگز به معنای لنینی کلمه، امپریالیست نیست. و امروز در مقابل امپریالیستها شجاعانه ایستاده است. و چین هم از او حمایت می کند.

و این تقریبا عمده انتقاداتی است که احزاب و سازمان ها بهم دارند.

جبهۀ سوم ، جبهۀ عظیم ضد امپریالیستی مردم ایران است . که ضد ملای انگلیسی و ضد آمریکا و شرکاست. جبهۀ سوم نمودار ایرانیانی ست که مخالف شدید نظام غارتگر و سلطه طلب و زور گوی امپریالیست هاست. آنان معتقد به عدالت اجتماعی و حرمت به شرف انسان و هموطنان خود هستند.

مصیبت بزرگی در راه است، یکی شویم

و ما پیروز مندانیم

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.