آغاز ماه مه

آغاز ماه مه

farah

 

راه تو همیشه درخشان باد ای کارگر
در نشیب و چرخش و فراز این زندگی
جوهر کاریت خروشان باد ای کارگر
 
جان تو منور به سرخی شعله های بیداری
در معبر تاریک رنج ها و طوفان های زندگی
پیکرت بری از آفت هر اعتیاد و بیماری
 
در نسیم عطر آور این بهار
چون شکوه سکر آور زندگی
روز تو مبارک باد در این بهار
 
ای که تیر قدرتت اتحاد
در اوج و عرصه این زندگی
ای شکوه همتت اتحاد
 
آغاز ماه مه روز جهانی توست
آنچه ساخته بر حول محور زندگی
حاصل کار و زحمت و جوانی توست
 
ابراز درد امروز شایسته نیست
ترسیم صحنه های ویران زندگی
بر چهره تابان امروز بایسته نیست
 
لیک این فردا و این اضطراب زحمتکشان
این حسرت جاری و انسانی از زندگی
این صبوری…و این فرو خوردن خشمشان
 
امپراطوران سرمایه…. آسوده بال
بی ترس و با آز بی پایان از زندگی
به کشتار و غصب غنایم هر روز سال
 
اوج بلوغ کارگران جهان است اتحاد
در نبرد با جنگ و بیکاری و یوق بردگی
تیر انتقام زحمت کشان جهان است اتحاد
 
فرح نوتاش
وین  اول ماه مه 2004
کتاب شعر 5
www.farah-notash.com

Comments are closed.