آزادی خواهان

آزادی خواهان

چرخش کلید در قفل

و در... در لولا

نگاه مضطرب تازه دستگیر

و دستی که او را به درون هل می دهد

چرخش در ... در لولا

و کلید در قفل

 

طلوع آفتاب

سایۀ سیم و خار

بر پیشانی بلند دیوار

دیوار و دیوار

حیاط در خواب

و زندان همگی در اعماق فراموشی آفتاب

 

بندی ها در بند

بند یک...بند دو... بند سه...

چهره ها مغموم

همهمه ...پچ پچ ... بس نا مفهوم

 

انفرادی...

           تیره بس نمور

چشمانی خیره ... به روزن و عبور

تکرار ... در حلقه ای بسته

زهر انتظار و جا نی خسته

نقش آزادی بر لوح دیوار

با خونی خشک از دور ها ... لیک پایدار

گذشت جوانی ...در حصر این بستر

شبق کاکل ... شد رنگ خاکستر

 

تاتالاق تالاق

تاتالاق تالاق

قدم ها سنگین

روزن یک در ... برق یک نگاه

وه چه خشم آگین

زندانی خموش... زندانی غمگین

آوای تند و...تیز زندانبان... در طلب جان

پاشو را بیفت

 

 

شکنجه عذاب

بازی با زندگی ... از نوع حباب

ثبت ناله ها...بس درد و هوار

باز می شوید ... خون تازه ای...

چهرۀ دیوار

زندانی بی هوش

توی بندها دلهره غالب

طول کشید...زندانی غایب

سکوت و سایه

همهمه تاریک

سایه ها لرزان ...سایه ها باریک

 

سرنخ تازه

مرگ زندانی همواره رازه

مفقودالاثر...

نغمۀ سازه

 

حبس اندیشه ... تبر و ریشه

زندگی فا نی

قتل چه آنی

فریادی در باد

سایه ای سرو وار

خنده خفاش

قصۀ امروزام ... نشده فردا

زود می شود... بر ملا و فاش

 

تکراری ست مرموز

قتل های هر روز

 

همهمه فریاد ... همهمه فریاد

می رساند باد

آزادی زندانی سیاسی

آزادی زندانی سیاسی

باز شده تکرار

تبر و ریشه

حبس اندیشه

تیغ استبداد ... بازی تازه

رنج ها بریده صبر از اندازه

جان عاشقان شد همه بر باد

خشم این مردم ... نرفته از یاد

 

زنی از بیشه می زند فریاد

بر بگیر تیشه ...

ویران کن زندان

پوسیدند رندان در همۀ ایران

 

 

فریاد مردم می آید با باد

فریاد مردم می ماند در یاد

زندان های سیاسی ویران باید گردد

بیان فکر... اندیشه ...

آزاد باید گردد

 

اینک مردم ... شانه بر شانه

پر خشم و خروش

چون سیل روانه

 

کیش خود خواهی ... زور و استبداد

مردم ایران

بر خاسته با جان

از جا می کند زندان و زندان

آزاد می کند ... فکر و اندیشه

نه فقط امروز... برای همیشه

 

فرح نوتاش    وین اکتبر 2008      

www.farah-notash.com

Left Unity, farsy poems

Comments are closed.