آبان ماه دفن رژیم ملا است

آبان ماه دفن رژیم ملا است

جبهۀ مردم برای نجات ایران- خط سوم

اعلامیه شمارۀ 39

8مهر=29 سپتامبر 2020

در جاییکه رهبر جنایتکاران و دزدان در ایران، سید علی خامنه ای، پنهانی و بدون اطلاع و اجازۀ ملت ایران و حتا بی اعتنا به اساسنامۀ موجود، اقدام به موروثی کردن سلطنت منفور ملایان انگلیسی کرده و بخشی از اختیارات کودتایی خود را به مجتبی خامنه ای فرزند اولش محول کرده است، دفاع از حیثیت و حقوق ملی از اولین وظایف امروز هر ایرانی می گردد.

این باند استعماری و وقیح، به آنچه که تا کنون علیه مردم ایران کرده اند قانع نبوده و نیستند و تا ملت ایران را به عجز و گدایی و ناتوانی نکشانند دست بردار نخواهند بود.

شبکۀ سراسری انجمن حجتیه -امام زمانی های وابسته به انگلیس تحت رهبری سیدعلی و بیت رهبری، در حال قبضه کامل تمام ارکان حکومتی از یکسو و برنامه ریزی برای دادن قوه مجریه و ریاست جمهوری نیز به پاسداران قاچاقاچی هستند و با قدم هایی بس سریع به سوی دیکتاتوری مطلق و انحصاری می تازند. و سخنرانی مشمئز کننده و سراسر دروغ روحانی در 22 سپتامبر امسال در 75 مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، مزید بر تمام ضربات شلاق هایی که بر پیکر لخت کارگران گرسنۀ و معترض ایران در ملع عام می زد، خصوصی سازی ها و جیب بری های اخیراش از مردم، با گران کردن ارزها شد. او سال پیش، باید با اعلان ورشکستگی و عدم بودجه استعفای خود را به سازمان ملل می داد و می رفت، نه این که با گران کردن ارز ملت ایران را به زانو در آورد. تا شاید دمکرات ها بیایند و برجام سراسر ننگ را قبول کنند. سیاست خارجی هر دو حزب آمریکا تفاوتی چندانی با هم ندارند. وگرسنگی به ملت ایران که نامش “قتل عام صامت” است ، بزرگترین جنایت قرن است.

بهوش ای هموطنان رنجدیده، شروع جنگ آذربایجان و ارمنستان، نباید به این

جنایتکاران و دزدان رخصت رهایی از خونخواهی ملت ایران را بدهد.

زمان صبوری و اغماض بسر آمده است. وقت تنگ است. تمام زنگ های خطر در صدایند. تا هنوز رمقی در بدن داریم بپاخیزیم و فرمان کشور را بدست گیریم . والا در روز های تنگ، ممالک دیگر برای ملت ایران تصمیم خواهند گرفت. بر خاستن ملت علیه حکومت ملایان هدف و وظیفۀ شمارۀ یک امروز ملت ایران است. شیپور آماده باش ملی برای نجات از چنگال ملایان حجتیه انگلیسی بشدت نواخته می شود. آزادی زندانیان سیاسی از بند رژیم ملا یک وظیفۀ انسانی است.

همگی به پا … برای دفن رژیم ملا

مرگ بر آمریکا … مرگ بر ملا

و ما پیروزمندانیم

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.