حمایت از دفاع آفریقای جنوبی در دادگاه بین المللی

حمایت از دفاع آفریقای جنوبی در دادگاه بین المللی

علیه کشتار در غزه

فرح نوتاش                         جبهۀ جهانی ضد امپر یالیست   قدرت زنان              12.01.2024

 

آفتاب از آفریقا طلوع کرده است. سپاس بر وحدت انسانی. سپاس به فریاد آفریقای جنوبی در دادگاه بین المللی لاهه علیه نسل کشی در غزه با بهانه های خشن و وقیح آمریکا واسرائیل برای تصرف گاز غزه، با بهانۀ دفاع از خود و جنگ باتروریسم.

بالاخره دولتی برای دفاع از مظلوم ترین مردمی که از 7 اکتبر 2023 توسط اسرائیل بمباران می شوند و با تحمیل  گرسنگی و عدم  خدمات پزشکی در مقابل چشمان دنیا کشته می شوند، به پا خاست.

و علیه بی اعتنایی اسرائیل به فریاد های سازمان ملل در انسداد راه های کمک رسانی برای غذا و دارو،  قیام کرد!

رقص بلینکن بین کشورهای عربی برای دوستی یابی به نفع اسرائیل در این میان بسیار مضحک است!

بزرگترین تراژدی انسانی بی وقفه توسط اسرائیل در غزه تحمیل شده است و آمریکا در شورای امنیت از بمباران اسرائیل تحت نام دفاع از خود در حمله تروریستی حمایت کرده است. وهمواره رای شورای امنیت مبنی بر آتش بس را وتو کرده است.  

آیا اسرائیل برای پیشگیری از فعالیت دیگر سازمان های فلسطینی حامی حماس نبود؟!

آیا رژیم تشنه به خون ملایان همواره پشتیبان حماس نبوده؟!

آیا حماس فرزند غیر قانونی اسرائیل و ملایان نیست؟!

آیا اسرائیل نباید در دادگاه از تشریک مساعی اش در طرح حمله 7 اکتبر حماس برای اهداف استعماری که تا کنون جهان شاهد آن بود  دفاع بکند؟!

فریاد تمام ملل برای آتش بس و متو قف کردن کشتار در غزه به آسمان بر خاست. ولی وقاحت آمریکا و اسرائیل باعث حیرت جهانی شده است.

جهان در سکوت است. و این سکوت موافقت با کشتار نیست. این سکوت انعکاس صامت نفرت است. نفرتی که چون طوفان عظیم بر می خیزد و عمیق و سوزاننده است. و دیگر قابل تحمل نیست.

صورت بی شرم و وقیح نتان یاهو دیگر شبیه صورت انسانی نیست. بیشتر به کفل قرمز انتر می ماند.

از آفریقای جنوبی در دفاع از عدالت پشتیبانی کنیم

بر علیه خشونت استعمارگران به پاخیزیم

womens-power.farah-notash.com

www.farah-notash.com

Women’s Power

 

 

 

Comments are closed.