یونان در مصاف با نزولخواران

یونان در مصاف با نزولخواران

فرح نوتاش               جبهۀ جهانی ضد امپریالیسم         قدرت زنان           2015-07-03

 

کفتارهای سرمست امپریالیسم در زنجیره ای بهم پیوسته، برزخ دروغین آری و وحشت

فرو غلطیدن به افلاس نه را نظاره گرند.

و این یونان است که در التهاب چه باید کرد می سوزد.

یونان در خط مقدم مصاف با امپرتوری نزولخواران متحد جهان در کشمکش و بحران، همان پرومته ای است که به کوه المپ زنجیر شده تا کرکسان هر روز قلبش را تا شام بجوند. راه نجاتش کدامین سو است؟

این جنگ نا جوانمردانه بس نا برابر است. پیروزی؟!... کدام و کی؟ در آری... قحطی و گرسنگی ...با افساری بر گردن و یا... در پرش شجاعانه به ساختن از هیچ ... و سربلندی در نه. و آن نیز در گرو ترفند های بعدی.

نه ، آغاز شجاعانۀ یک جنگ است. نه، به تمام بود کفتار های سرمست زنجیرۀ پیوسته به هم. نه ... و گسستن از آنان.

جنگ یونان، جنگی است که مسئلۀ تمام مردم جهان است. قداره بندان امپریالیسم بزور اسلحه می فروشند، بزور بدهکار می کنند ، بزور سالیان دراز نزول می گیرند، و چون کمر بدهکار زیر بار بدهی خم می شود و پرداخت خارج از توان می شود نزول های تصاعدی را در جدول بدهی ها بالا می برند! بدهی یونان فقط نزول است.

بیماری طمع در امپریالیسم قابل درمان نیست . طمع فزاینده و لایتناهی ماهیت اصلی امپریالیسم است. اگر چه یونان در خط مقدم است ولی جنگ فقط مربوط به یونان نیست . بار مشکلات این بدهی زنگ بیداری بی وقفه در کره زمین علیه امپریالیستها است. اتحاد در جبهۀ جهانی ضد امپریالیست و مبارزه با این کفتار های حریص ، مهمترین گام در تغییر این جهان فرو غلطیده درگنداب است. یونان را تنها نگذاریم.

نابودی امپریالیسم طلوع آزادی ست.

ومبارزه برای آزادی، وظیفۀ هر انسان

 

www.farah-notash.com     Women’s Power

Comments are closed.