یاد تو 4

یاد تو 4

عزیزم آخ عزیزم آخ عزیزم                

     بیادت شرحه شرحه اشگ ریزم

برایم روز و شب تاریک تاریک          

     عزیزم گور تو باریک باریک

صدای ضجه زن در نی ستان              

     بپا خیزد نفیرش با همه جان

ببین حالا منم در پای گورت                

     کشم فریاد حسرت رو به سویت

جدا گشتی زمن دردانه خواهر                    

     نگفتی زیر این دنیای غم خم میشه خواخر

بیا جانا بیا جانا دوباره                        

     که جان همرهان شد پاره پاره

به روی تربتت گل می نشانم                

     زاشگ دیده ام خون می فشانم

 

 

فرح نوتاش

تهران اردیبهشت 1369

www.farah-notash.com

Comments are closed.