گردن ملا

گردن ملا

پیف پیف بو میاد

چه بوی گندی

جایی نیست ملا بره و

بو نگیره برای چندی

لگن روی سرش پر از نجاست

ناشتا پر خورده سیر نمیشه از اون کثافت

با سخاوت پر کرده لگن رو ارباب والا

ملکه انگلیس حضرت علیا

ارسال میکنه هر صبح وعصر با جت شخصی

تا ملا پربخوره وچاره بشه اسهال ترسی

برای نوکران اش ملکه دلش کبابه

از وحشت قیام ملت

ملا خواب نداره و حالش خرابه

اگه ملا سر ملت... با دار و تفنگ

هارت داره و ... پورت داره

جلو ارباب هفت خط حیله گرش

زانو میزنه نوکر... بودجۀ ملی رو بده کاره

راه عقب عقب... میره ملا

از کرنش دائم شده دولا

دیگه نفت اش تمومه چراغ ملا

دست ملت طناب وعنقریبه گردن ملا

Womens-power.farah-notash.com                             13 93 فرح نوتاش آبان

Comments are closed.