کودک ایرانی

کودک ایرانی

به پا کن شور و غوغا در فضای قلب هر ایرانی

مشو غمگین مشو زار از مصائب نوگل ایرانی

تو سنگر ساز تازه در ستیز خواری و نادانی

 

چراغ علم و دانش در کف تو امید سامانی

مشو تحقیرخصمان نوگل من در شب ظلمانی

به پا خیز و به پا خیز بار دیگر کودک ایرا نی

تو نیستی کمتراز همسالان خود... در جهان انسانی

 

تویی حافظ تویی سعدی... فارابی و بیرونی

تو درگهوارۀ فر کهن ...ای کودک ایرانی

سر آمد مظهر علم و هنر شو کودک ایرانی

گشا تو بار دیگر بند دیگر از دست انسانی

 

مشو غافل ز درد ها و ... درمان انسانی

بیافشان نور تازه سوی فکر و فردای انسانی

سرافراز آفرین فخری نوین ...ای کودک ایرانی

به پا خیز بار دیگر جان مادر ... کودک ایرانی

 

فرح نوتاش

تهران دیماه 1370

www.farah-notash.com

                           Book1

Comments are closed.