که برای سوریه می گرید

که برای سوریه می گرید

فرح نوتاش... آذر 1392

درحالیکه درهر مرزهی مسئولین به کنترل دقیق پاسپورت ها و ویزاها ی مسافرین مشغولند ، برای دوسال اخیر

مافیای بین المللی اوباما مرزها را یک طرفه از ترکیه به سوریه گشوده است.

مافیای بین المللی اوباما به روشنی حزب عدالت و توسعۀ دولت ترکیه (احزاب متحده اسلامیست ها) و مأموران

آمریکایی (امامان یا پیشنمازان ) در مساجد اروپا هستند.

قاچاق چیان مسلح القاعده ، تالبان ، اخوان المسلمین ، و سلفی ها بدون هیچ مشگلی عبور می کنند ، مردم را

می کشند ، کشور را ویران می کنند و بمب های شیمیایی را منفجر می کنند و کشور را ترک می کنند.

کسی از آنان نمی پرسد که چرا وارد کشور دیگر می شوید؟ چرا آنها را می کشید و خانه هایشان را ویران

می کنید . مساجد اروپا دیر زمانی است که به تصرف مأموران آمریکایی در آمده است. تا به حالا با شستشوی

مغزی جوانان مسلمان اروپا بیش از 1700 نفر برای آموزش سلاح، مستقیم از مسئولین ارتش آمریکا به ترکیه

اعزام شده اند . سپس به سوریه فرستاده شده اند.

زنان و کودکان پناهنده سوریه ، در ترکیه ، اسیر در چادرهای بردگان جنسی مافیای ترکیه هستند و کسی کاری

برایشان نمی کند.

و این همه در کشور به اصطلاح اسلامی ترکیه ،علیه زنان و کودکان مسلمان روی می دهد .

در جهان 1.5 میلیون کودک بی سرپرست سوری درمقابل شان آیندۀ وحشتناک برده جنسی شدن قرار دارد.

اگر فردی در اروپا شخصی را بکشد ، زندانی ابد می گیرد. این مردان از کشور های مختلف به

سوریه رفته و پدر و مادر این کودکان را کشته اند چند قرن زندان هر کدام باید بگیرند؟

امامان (پیشنمازان) این مساجد مسئول کشته شدن اولیاء این کودکان نند .

همه آنان باید دستگیر ودادگاهی شوند.

 

 

 

 

آه مادر

آه پدر... آه مادر

گناه ما چه بود

و ما چه کرده بودیم

که تاوانش اینهمه سنگین است و من بدهکارم

من از این جنگ

من از این کمپ و پناهنده شدن

من از مردانی که دائم می فروشند مرا

از بوی گند تن مردانی که

تن کوچک من ابزار شهوتشان است

وزورم به آنها نمی رسد

من از این تن پر زخمم

من از این خون مدام... برپیرهنم

من از درد ظلم و بی حمایتی

جان به لبم ...به که بگویم

من از آوار خشونت مادر

من از هوار بیداد

من ازتعفن...ازعمق تحقیر به من...

از بی مهری

از گرسنگی سرما

از چرک و کثافت

من از تنهایی جان به لبم

 

 

بیزارم بیزار

فریادم را می شنوی

از اعماق ظلمت و سیاهی فریاد می زنم

ازبیداد ظلم وخشونت به کودکان

بیدار شو ...بیدارشو ...بیدارشو مادر

گر چه شش سال بیش ندارم

می پرسم...می پرسم

چرا من کوچک ...که قادر به دفاع از خود نیستم

باید در دنیای پراز ظلم وحوش تنها باشم

تنها ...در دنیای پرعفونت بی مهری

بارکشه ...این همه رذالت

و این همه خشونت با شم

آه چرا ...چرا...چرا زاده شدم

کافی ست سوختنم

می خواهم که بمیرم .. می خواهم که بمیرم

بیا .... بیا... مرا با خودت ببر

 

فرح نوتاش آذر 1392

Comments are closed.