پیشنویس پیشنهادی

پیشنویس پیشنهادی

اساسنامۀ اپوزیسیون واحد (مخالفین متحد)
جمهوری سرمایه داری اسلامی ایران

 

فرح نوتاش       جبهۀ جهانی ضد امپریالیست     قدرت زنان       وین 22 ژوئن 2017

 

اساس: آزموده را دوباره آزمودن خطاست

هدف:

ایجاد حکومتی دموکراتیک و سکولار. آزادی قلم ، بیان و احزاب

اپوزیسیون چه کسانی هستند:

طیف مخالفین جمهوری اسلامی بسیار وسیع است ، و این اساسنامه در برگیرندۀ همۀ نمی باشد. از جمله مخالفینی با اهداف راه اندازی سلطنت ، با اهداف ایجاد هر گونه حاکمیت مذهبی ، جدایی خواهان،وابستگان به هرامپریالیستی و مجرمین و جنایتکاران .

لیک این اساسنامه در بر گیرندۀ تمام احزاب ، سازمان های سیاسی، گروه ها و آحاد ملت ایران با گرایشات مختلف سیاسی و مذهبی می شود.

تجربۀ تاریخی :

دریایی از خون و مصیبت و مظلومیت،این اپوزیسیون را از سلطنت و هر نوع حاکمیت مذهبی( فریب و ریا ) و وابستگان به امپریالیسم جدا می کند. تجربۀ هزاران سال حاکمیت استبداد سلطنتی که همواره با پشتوانۀ دین ومذهب، کارش خرد کردن استخوان مردم بوده و در قرون اخیر نوکری شرم آور امپریالیست ها و باج دهی به آنان را پذیرفته، گواه این دریاست

اپوزیسیون هرگزفریب بزرگ “شاه سایۀ خدا است ” را فراموش نخواهد کرد.

و چهل سال جهنمی اخیر،حاکمیت مستقیم شیادان ، دزدان و جنایتکاران وابسته به جناح ها

مختلف امپریالیسم پوسیده بریتانیای کبیر، زیر نقاب مذهب، بافرم و شکل هرمی “تقلید ومقلد ، وتکیه بر پایگاه هایی چون فیضیه و آستان قدس رضوی ، قداره بندو اشاعه دهندۀ اخوان المسلمین شاخۀ انگلیس در ایران و خاور میانه و باقی جهان فقط با یک هدف، غارت اموال ملی ، گواه این دریاست. و این اپوزیسیون هرگز فراموش نخواهد کرد کهانتخاب حاکم در اسلام به عهده مردم نیست، بلکه “خداوند باید ولی را تعیین کند”از مکارم شیرازی و شورای شیاد نگهبان.

انتقاد از خود:

از آنجایی که اصل تغییر، از اصول بنیان نظری آینده سازان است، تحول با استدلال در عمل واعلان آگاهی وقوف بر صحت باز گشت به راه مردم بر مردم، قابل پذیرش است. و این پذیرش نه به معنای بلاهت اپوزیسیون و راه را بر فرصت طلبان باز کردن ، که اوج شعور و فرهنگ بالندۀ انسان آگاه فرداست.

وظیفۀ این جبهۀ متحد:

ایجاد کمیتۀ مرکزی واحد ( با اعلان لیست احزاب و سازمان ها و گروه های متحد و نه افراد)

اایجاد سایت اپوزیسیون واحد به فارسی و انگلیسی

انعکاس رویدادهای ایران و جهان بطور مکرر درطی روزو شب در این سایت

دادن یک تحلیل در روز (لینک تحلیل های مختلف از احزاب مختلف می تواند در سایت گذارده شود.)

دادن رهنمود واحد در رویارویی با مسائل درون و برون کشوری

اعلان موجودیت و حضور رسمی در جهان

معرفی سخنگویانی به زبان های مختف

از آنجا که کمک مالی ایجاد تعهد می کند، کمک مالی فقط از ملت ایران پذیرفته می شود.

 

 

www.farah-notash.com

Women’s-Power

Comments are closed.