پیرو دادخواست بدهی غرامت از آمریکا

پیرو دادخواست بدهی غرامت از آمریکا

به ملل جهان

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست                قدرت زنان                           وین 27 آپریل 2016-

 

                     ای تمام آنانی که قلبتان از اجحاف و تجاوز امپریالیست آمریکا به حقوق انسانی مردم در ممالک مختلف جهان و در ایالات متحدۀ آمریکا بدرد آمده است ؛

                     ای احزاب و سازمان های محترمی که مردم جهان شاهد مبارزات ضد امپریالیستی شما یان بوده اند ؛

هم اکنون مبارزۀ عظیم و جهانی ضد امپریالیستی جهان، یاری شما را می طلبد.

شما تعهد بی تزلزل خود را در عمل نشان داده اید،

اجازه دهید اکنون نیز در این مبارزۀ واحد شرکت کنیم .

مردم مظلوم جهان چشم به حمایت ما دوخته اند.

اجازه دهید انتظار آنان را بی جواب مگذاریم.

اجازه دهید دادخواست های خود، مبنی بر بدهی غرامت امپریالیسم آمریکا به ملل جهان را، علیه اجحاف و تجاوز آن، از جنگ جهانی دوم، بعد از سوء استفادۀ آن از بمب اتم ، تنظیم و به دو زبان محلی و انگلیسی در جهان نشر دهیم.

ماه مه 2016 ، ماه انتشار دادخواست های بدهی غرامت آمریکا در جهان است.

با احترام  

فرح نوتاش  

www.farah-notash.com    Women’s Power

Comments are closed.