پیروزی نوروزمان

پیروزی نوروزمان

ae1bb46e13

پیروزی نوروزمان

در انتظار اتحاد ماست

محو رژیم نکبت ملا و ظلمات

به تیغ شعاع آفتاب اتحاد ماست

 

نه هر که سر بتراشد قلندری داند

نه هرکه آینه سازد سکندری داند

عاشق آنم

که رنج ملتی ربوده قرارش

از خود گذشته

پیوند جویبارها... شده عزمش

 

بیست و نهم اسفند =19 مارس 2021

جبهۀ مردم برای نجات ایران -خط سوم

womens-power.farah-notash.com

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.