هیئت سیاسی اکثریت

هیئت سیاسی اکثریت

نمی تواند که به ایستاد دیگر

روی هم تا خورده تا زانو

کیسه های پر چرب شکمش

 

کله اش کوچک و پوک و بدنش بس گنده

خفه کرده همه را

بوی گند عرقش

 

در تحول با سیاست ارباب

کرده تغییر ستارۀ سرخ... به نشان پنج پر و مبتذل قرمز

نصب همواره ... بروی پستان آویزان چپش

 

و با لمس گه گاه آن با کف دست

می چکاند اشگ تمساح ...

از چشم چپش

 

تا می آید که حرف زند با دهانی پر ز دندان طلا ... و بوی عفن

می جهند بیرون ... کرم ها پی در پی

از درون دندان نیش چپش

 

موش و ترسو شده او

تغییر جهت داده ... راست شده او

لیک اعلامیه هایش ... هنوز با همان مهر چپش

 

در اعلامیۀ ضد خلقی یه تازۀ خود

با ایست خصومت... علیه اسراییل و آمریکا

زرد کرده شلوارش...آویزان تا پای چپش

 

سال ها پیش... صدو هشتاد درجه چرخیده

رنگ باخته سرخی او... سه طلاقه شده او

برای فریب ... هنوز پشت نام ایام جوانی و چپش

 

داده بر باد همه آمال فدایی خود... ضد خلقی شده او

لیک تحت عنایت های اسراییل و آمریکا

مانده در دست هنوز... تخم چپش

 

 

فرح نوتاش

وین 19 ماه مه 2016

کتاب 7

www.farah-notash.com

Comments are closed.