هشدار به سپاه پاسداران

هشدار به سپاه پاسداران

قدرت زنان   فرح نوتاش                                                               14 دی 1393

با سیاست ارزان تر کردن نفت از طرف بانک جهانی و تحمیل آن توسط امپریالیست آمریکا به کشورهای استخراج کننده نفت در جهان ، و اجرای آن توسط نوکران آمریکا در منطقه و جهان، بودجۀ ملی ایران به پایین ترین حد خود رسیده است.

و لی دزدی نوکران انگلیس همچنان از همان حد اقل نیز با حد اکثر برداشت ادامه دارد .

بعد از نوسازی افغانستان ، سال هاست که گسترش فضای امامزاده های عراق ودر نوبت بعدی امامزاده های سوریه در برنامه های انگلیس و نوکران مجری طرح های او است.

ایجاد نمود عینی برای فریب توده ها.

بالا بردن برج و باروی نوکران شیعی انگلیسی و میخ کردن اعتقادات دیکته شده توسط استعمار انگلیس بر مغز مردم جهان همچنان با شدت ادامه دارد . در جایی که کودکان زیر خط فقر در خیابان های تهران آماج زهر تجاوز اند بودجۀ ملی ایران صرف سلطۀ آتی انگلیس در منطقه و نوکران او می شود.این بی رحمانه ترین ضربۀ انگلیس توسط نوکران سر سپرده اش از ولایت تا کل مدرسۀ انگلیسی ها در قم ( فیضیه ) است که بر پیکر ملت ایران فرود می آید.

پس خیزش عظیم ارتش گرسنگان ایران به وضوح در پیش است.

آن چه که در این مرحله سپاه پاسداران باید در نظر داشته باشد این است که ...

کشتار مردم گرسنه بنام دفاع از اسلام در غالب رژیم سراسر فاسد و پوسیدۀ انگلیسی جز ننگی ابدی برای آنان نخواهد بود.

این خیزش عظیم ملت ایران ، برای رهایی از این همه ستمی که برآنان تحمیل شده و می شود برای پایین کشیدن این جرثومه های فساد، حق مسلم مردم ایران است.

مردم گرسنه و آزار دیده را به رگبار گلوله بستن ننگی ابدی خواهد بود و جزایش بس سنگین.

هشدار که دستانتان آلودۀ این ننگ استعماری نشوید. ارتش گرسنگان ایران از تمامی ملایان انگلیسی و آمریکایی بی زار است.

هرگز در جابجایی ملایی ها از انگلیسی به آمریکایی شرکت نکرده و برای زدودن یک استعمار، از استعمار دیگری مدد نگیرید. اصلاحات رنگی هیچ چیز تازه ای نیست. خفت نرم آمریکا برای سلطه بر جهان است. فریب هیچ ملایی را نخورید . ایستادن در کنار مردم مظلوم ایران تا آخرین قطرۀ خون خود شعار مان باشد.

در اینجا با تشکر از پیک ایران در درج مقالۀ اکبر گنجی تحت عنوان

(قدرت نمایی پر هزینه خامنه ای در عراق و منطقه. )

و جواب مختصر قدرت زنان به اکبر گنجی وتمامی رهبران اصلاح طلبان

شما فرصت طلبان کثیفی هستید که سال ها با چسبیدن به اریکۀ قدرت، مثل زالو خون ملت مظلوم ایران را مکیده اید و در سلاخی فرزندان مردم در زندان ها و ایجاد خفقان سیاسی از هیچ فرصتی رویگردان نبوده اید. حال که ملت ایران در صدد براندازی این رژیم آدم کش دزد انگلیسی است ، باز با چسبیدن به اریکه فاسد ترین قدرت جهانی همانا آمریکا در موج سواری به حاکمیت خود و مکیدن خون ملت ایران می اندیشید. شما دارندۀ وقیح ترین چهرۀ تاریخ و کثیف ترین منش اید. ننگ بر شما باد که جنایت کار ترین رژیم جهان، آمریکا را دوست خود می دانید. و در استدلال نوکر صفتانۀ خود پشت نقاب حقوق بشر، منویات کثیف خود را مخفی می سازید. ننگ بر شما باد که با خون مردم بی پناه ایران بازی می کنید و طالب سلطۀ آمریکا بر جهانید. هفتۀ پیش دوباره ارباب کثیفتان برای ارتش اراذل ایس با هلیکوپتر هایش اسلحه به مناطق اشغالی عراق ریخت . اگر شما

بویی از انسانیت برده بودید فریاد 5.5 میلیون کودک بی پناه سوری در جهان می بایست نفرت ابدی به آمریکا را که بوجود آورنده و حامی ارتجاعی ترین ارتش اراذل است در دلتان شعله ور

می کرد. بی داد برملتی سوخته و کشوری کلنگی و ویران نتیجۀ طمع ارباب شماست. شرم و ننگ بر شما باد . شما نه تنها ایرانی نیستید بلکه انسان نیز نیستید.

شما فرصت طلبان، زالو های رسوایید .

مرک بر استعمار گران انگلیس و آمریکا

مرگ بر سرسپردگان و نوکران آنان در تمام زمین

زنده باد مبارزۀ مردم ستم دیده جهان بر علیه آنان

 

                                                           www.farah-notash.com         women’s power

Comments are closed.