نیروهای عرصۀ نبرد اعلامیۀ شماره 3 جبهۀ مردم برای نجات ایران

نیروهای عرصۀ نبرد
اعلامیۀ شماره 3
جبهۀ مردم برای نجات ایران

فرح نوتاش               جبهۀ جهانی ضد امپریالیست             قدرت زنان     وین 3 .6. 2019

بعد از پخش اعلامیه های 1و 2 ، رویدادهای وسیع دنیای مجازی، مشخصا اعلان موضع در دو مبحث اساسی و مهم را ضروری می نماید.

ماهیت نیروهای در میدان

و هدف

نیروهای به سه دستۀ اصلی تقسیم می شوند. و هر کدام از این سه نیرو به دسته های فراوان دیگر.

نیروی شماره یک : آمریکا با ایدوئولوژی صهیونیستی است. بعد از جنگ جهانی دوم در 1949 با ایجاد سازمان ناتو، متشکل از سربازان خود و شرکا، به جنگ و غارت و کشتار مردم جهان پرداخته است تا به امروز. و در سال 1954 صهیونیستها با ایجاد سازمان بیلدر برگ با هدف سلطنت بر کل جهان تحت حکومتی واحد، در جلسات پنهانی هر 2 یا 3 سال یکبار، اوامر خود را به کشور های متحد و زیر سلطه ابلاغ کرده اند تا به امروز.

مجموعه نیروهای آمریکا در ایران :

سلطنت طلبان و مجاهدین خلق درپیوند با جمهوری خواهان، صهیونیست ها و جنگ افروز ترین جناح ها.

ملی گرایان از مصدق تا به امروز درشعبات مختلف در پیوند با حزب دمکرات آمریکا.

لیبرال ها، مدافعین احیای اقتصاد نئولیبرالیسم هارامپریالیسم-صهیونیسم جهانی.

چپ های تجزیه طلب، کمونی های پیرو کائوتوسکی وشرکاء، تمام گردش براستی های سوسیال دمکرات شدۀ ، پرهیزکنندگان از بکار گیری وآژه های امپریالیسم و صهیونیسم، چپ های اسرائیلی. محک شناختن فلسطین است. تمام کسانی که مدافع اسرائیل هستند جزو نیروهای آمریکا یا امپریالیستی هستند. مثل تمام سوسیال دمکرات های اروپا و اکثر احزاب و سازمان های کمونیستی اروپا و آمریکا . اینان مخالف سازمان ناتو نیستند. با پول وسرباز از آن حمایت می کنند. تروتسکیست ها از انترناسیونال 1 تا 4

همگی زیر مجموعۀ امپریالیسم بریتانیای کبیر هستند. این سازمان ها و احزاب شناخته شده اند.

و تمام افرادی که عضو هیچ یک از سازمانها و احزاب نیستند ولی بدون این که بدانند مروج نظر نوکران آمریکا اند.

دوم نیروهای وابسته به رژیم ملا: اساسا تمام اسلامیست ها از هر رنگ و مذهبی در هر جای دنیا، وابسته به امپریالیست ها و اساسا تولید شوند توسط آنان هستند. شیعه از قرن 17، بعد از شروع فعالیت کمپانی هند شرقی، جزو زیر مجموعه انگلیس شده است . سیستم هرم تقلید و مقلد به ابتکار انگلیس برای فرمانروایی بر توده های مقلد شیعه شکل گرفته است. بعد از 1928 و ایجاد اخوان المسلمین توسط انگلیس در قاهره، شعبۀ ایرانی آن از نجف توسط روح اله خمینی در ایران شکل گرفت و اولین ترور آنان احمد کسروی نویسندۀ نامدار ایران در 20 اسفند 1324 بود. اخوان المسلمین چتر خود را بر فیضیه و آستان قدس رضوی باز کرده و تجاوز به جان و مال و کودکان ایرانی، جزو دروس تحمیق کنندۀ اینان در حوزه هاست. اکنون دو میلیون ملا به مدارس برای تجاوز به مغز و جان کودکان ایرانی گسیل شده است تا ایران نسل اندر نسل مستعمرۀ پنهان انگلیس بماند. صدور انقلاب ، صدور همین هیولای وحشتناک اخوان المسلمین به ممالک مظلوم جنوب است. درست است که مبارزۀ ملا علیه آمریکا کمک به گسترش سلطۀ انگلیس و خروج ، از جهان تک قطبی است ولی در عوض مردم مظلوم کشورهای جنوب به اعماق متعفن گور تاریخ رانده می شوند. رفسنجانی چرخش بسوی آمریکا و آشتی با بانک جهانی را شروع کرد و به دستور انگلیس و اجرای بیت رهبری کشته شد. گردش بسوی آمریکا شامل حال تمام اصلاح طلبان نیز شد. برای همین کودتای انگلیسی22 خرداد 1388 به روی کار آوردن احمدی نژاد انجامید. روحانی مخلوط هر دو و دشمن درجه یک طبقۀ کارگر ایران است. کمک به فلسطین، کمک به حماس اخوان المسلمینی از جنس مرسی است. کمک به حوثی ، کمک به اخوان المسلمینی انگلیسی است و نه مردم بیچارۀ یمن. رژیم ملا گسترش دهندۀ نکبت و تجاوز اخوان المسلمینی در جهان است. نه گسترش انسانیت. با داعش آمریکایی می جنگد . با طالبان هزار چهره مصاله می کند. و در حرج ومرج افغانستان 40 سال شرکت فعال دارد.

نیروی سوم: بمجرد پخش دو اعلامیه اخیر ، عده ای از نیرو های شماره یک ، از حقوق بگیران عربستان سعودی ، که از سال 2007 در ماجرای ایران تریبونال حقوق بگیر شده اند فورا طی مصاحبه هایی خود را نیروی سوم خواندند. و مردم را به عدم مبارزه با آمریکا در صورت حملۀ به ایران تشویق کردند. اینان جزو نیروهای شماه یک هستند و خود را به عنوان نیروهای شماره سه معرفی کرده اند! از این رو بجای شماره

نام” جبهۀ مردم برای نجات ایران ” برکزیده می شود.

جبهۀ مردم برای نجات ایران ، بطور بالقوه در ایران موجود است که با تشکل، تبدیل به بالفعل خواهد شد. این جبهه واقعا ضد نیروهای یک و دو است. مخالف هر تجاوز و بربریت است. خواهان عدالت اجتماعی است. خواهان رفاه کارگران و دهقانان در سراسر ایران است. ارجحیتی بر هیچ یک از استانها و خلق های ایران قائل نیست. با قلبی مملو از عشق کودکان لر و کرد و ترک و عرب را در آغوش می کشد و خواهان خانه و مدرسه و بیمارستان و همۀ امکانات برای همه است. افراد معتقد به “جبهۀ مردم برای نجات ایران” از جنس دیگرند. خودخواه و حریص و همه خواه و برای “من” نیستند. آنان به “ما ” می اندیشند. و همه چیز را مادرانه بین تمام فرزندان خود تقسیم خواهند کرد. قلب آنان برای کودکان برهنه پای بلوچ خون می گرید. و از تنگنای زندگی در کردستان جانشان به تنگ آمده حق تعین سرنوشت خلق ها را انسانی و درست می یابند . ولی اکنون که آمریکا ملل را کوچک و کم زور برای تارج غنائم می خواهد، بالاجبار مدافع حکومتی قدرتمند و مرکزی هستند. و خواهان بیان عدالت اجتماعی برای تمام خلق های ایران، در اولین بیانۀ جبهۀ مردم برای نجات ایران، در ایجاد حکومت “جمهوری خلق های متحد ایران” هستند.

فر ق تضاد آشتی ناپذیر با تضاد آشتی پذیر در میزان آشتی پذیری است ” جبهه مردم برای نجات ایران” با آمریکای صهیونیست امپریالیست و با رژیم ملا ی چاکر قهار امپریالیسم انگلیس با ایدئولوژی وحشتناک اخوان المسلمینی، که هردو انحصار طلب و حریص و تجاوز کارند هیچ وجه اشتراکی ندارد و تضادش آشتی ناپذیر است . انقلاب ضد استعماری ایران در راه است. و راه انتقاد از خود و پیوستن به “جبهۀ مردم برای نجات ایران” همواره برای فرزندان ره گم کردۀ ایران باز .

کندن علفهای هرز، راه نجات محصول است

دقت و پایداری و وجین کردن را از زنان شالیکار بیاموزیم

جای زنان خط اول جبهۀ مردم برای نجات ایران

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.