نوروز اینجاست

نوروز اینجاست

الا یاران انسان … و عشق وعدالت در جهان

نوروز …اینجاست….

بنفشه… سبزه…

لاله و سنبل اینجاست

و پیروزی… بر ملا و آمریکا

شعاری نغز و پر معنا … اگر

با اتحاد و احترام و یکدلی با هم

به جنگ دشمنان وحشی انسان… بشتابیم

بیاد آریم عید … در مسلخ زندان

بیاد آریم عید … با سفرۀ های خالی ایران

مبارک باد … وجوه اشتراک ما

مبارک باد…شکوه اتحاد ما

مبارک باد نوروزی

مبارک باد پیروزی

 

فرح نوتاش وین نوروز 2020

جبهۀ مردم برای نجات ایران (خط 3)

womens-power.farah-notash.com

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.