نه…

نه...

نه آمریکا ...نه انگلیس

نه سرطان ... نه سفلیس

نه سید علی یه انگلیس

نه هاشمی ... نه خاتمی ... نه موسوی

هم پیمانان متحد

با آمریکا... با ابلیس...

 

نه ... به سبزسیدی

نه... به تمام حقه ها ...

نه ... به تمام رنگ ها ... نیرنگ ها

نه ... به اصلاحات فریب

از سیاه کاری های ناسا

نه به دروغ ... نه به ریا

نه ...

به اسکاتلند یارد وسیا

 

نه... به تمام ماسک های مذهبی

نه... به تمام دزد و دغل های مکتبی

نه به درنگ ...

نه ... به تأخیر

نه به زندان و کشتار ...از آغاز تا به اخیر

 

نه نه... نه ... خسته شدیم از بی داد

می خیزیم...

حال... همگی یک فریاد

نه ...

به سلطۀ زشت و کریه استبدادی

نه ...

به حمایت ازدگر نوکران استعماری

نه ...

به ملا و انگلیس ...

ونه...

به ملا و آمریکا...

نه ...

به تحمیل تمامی درد ها

در دیروزمان ... امروزمان ...

و پیش رویمان آفتاب روشن فرداها

 

فرح نوتاش

قدرت زنان   14 دی 1393                                                                  

Women’s power Book 7

Womens-power.farah-notash.com         www.farah-notash.com

Comments are closed.