نهراس

نهراس

نهراس از تنهایی

نهراس از شیوۀ مرگ

نهراس از طیف کمیت بزرگ

نهراس از انبوه حجیم واپس اندیشان

و... فرصت طلبان انگل

نان به نرخ روز خور

  

فریاد حقیقت طلبی

حتا در تنهایی

زیبا و رساست

و همواره... آراء جمع نیست

گویای ابعاد حقیقت های نوین

وآهنگ رشد و ارتقاء انسانی

 

یافتن اندیشه و راه نوین

خلق آثار بدیع

در... رنج و شور و عطش

همواره در تنهایی ست

نهراس از تنهایی

 

خالقان افکار بزرگ

همیشه تنها بودند

و هرگز زدودن تنهایی

در جمع کاهلان تیره فکر

کج اندیشان و جاهلان حامی ثبات

و حسودان نظر تنگ

ممکن نمی گردد

 

شادمانی از پیوستن

به جمعی که هم آهنگی

هرگز رخ نمی دهد

آرزویست بی بار و بی ثمر

وتنهایی زیباترو سازنده

 

دست یابی به ریشه های فکر نو

در تغییر مشی زندگی ... و

رشد و ارتقاء انسان نو

در تمرکز... و کاوش های عمیق

در تنهای مقدور و ممکن است

و تو

به هنگام عرضۀ اندیشۀ نوین

به پیشگاه بشر... همواره تنهایی

فریاد های اندیشمندانۀ انسان

در تغییر جهان ... نا میراست

کاشفان راه نو ...

همواره تنهایند

 

حرف خود گو

نشو بندۀ زار دگران

رنگ خود دار

نستان لحظه به لحظه رنگ

از دگران

 

اگر امروز کلامت و حقیقت تنهاست

لیک فردا

انعکاس شعاع آن ناپیداست

نهراس ... ازابراز حقیقت

نهراس از تنهایی

 

فرح نوتاش

تهران مرداد 1372

Book 4

www.farah_notash.com

Comments are closed.