نامت چیست

نامت چیست

ای هوای تازه

ای رسیده از راه همراه بهار

همراه آغاز...

همراه زمزمه های جویباران

همراه هجوم تبسم و شور

همراه شکست تاریکی

و تولد نور

چه زلالی ...

و چه شفاف است بلور جان وتنت

تو شکوفه ...

در جای جای کویر سرد و غمزده ام

از توست عطر هوا

از توست شادی های بهاری ام

 

دست حادثه بود شاید

شاید هم تشنگی هزار سالۀ من

که در ستایش ادراک ناب و عمیق

روحی با عظمت

و دور از حصار تحجر

و اندیشه های کور

چنین سرمست ورها

آغاز گشته...اینچنین تند

دوباره روییدنم

 

شاید تو نه دانستی

که بهترین ارمغان برای من

آزادی و سبک باری ست

شاید که تو ندانستی

یافتنت برای من

امید ... رقص و آزادیست

 

و تو هم آوازی...

با نغمه خوانان درختان بلند

تو که ای...

از خود نور

از سلاله های پاک بلور

از شبنم زلال صبحگاهان

نامت چیست

 

من چه دیر یافتم ات

و چه کوتاه ترا باید دید

و چه کوتاه باید که شنید

آوای گرم ترا

ای خوب تراز شکوفه های ارغوان

ای همه عطوفت ناب ...

تو که ای

از کجا می آیی

نامت چیست

 

فرح نوتاش

تهران ردیبهشت 1372

Book 2

www.farah-notash.com

Comments are closed.