ناتوی تو

ناتوی تو

ما ... برهم خواهیم زد

ناتوی تو را

ما ... بر هم خواهیم زد

توفان جنگ های تورا

و بخاطر صلح

زرادخانه های تورا

و تجاوز های پر آشوب ات را

یکسره مختل خواهیم کرد

 

ما ... پادشاهی تورا

ما ... آزادی های مخرب تو را

بر هم خواهیم زد

ما ... تخت فرمانروایی ات را

که تو آن را حق ابدی خود می دانی

بر هم خواهیم زد

 

بر هم خواهیم زد

ما... هرم سلطۀ تو را

وهمراه آن

حرص تو را پایان خواهیم داد.

 

ما ... تلاش تورا

مختل خواهیم کرد

و هدایت جاری تو را متوقف

ما... مقاومت جاسوسانه ات را

و موجودیت موذی و نحس تو را

مختل خواهیم کرد

 

فرح نوتاش

وین مارس 2014

ترجمه از اصل سروده شده به انگلیسی

کتاب 7

www.farah-notash.com

Comments are closed.