من سیه نمی پوشم

من سیه نمی پوشم

من برای مهسا امینی

که قتلش توسط ملا

لرزه انداخت به جهان

سیه نمی پوشم

 

من برای شیر علی محمد

بیست ساله

که سلاخی شد در زندان فشافویه

و فوران کرد خون...

از 37 جای چاقو

بر بدن جوان و مظلومش

نیز... سیه نپوشیدم

 

من برای هزاران انسان شریف و شجاع

که در انتقاد از ملا

سلاخی شدند در سوله ها و زندان ها

سیه نپوشیدم

 

اساسا من دیگر سیه نمی پوشم

 

سیاه ... رنگ انقلاب رنگیه انگلیس و ملا

سیاه رنگ کلاه گشاد ... بر سر ملت ما

سیاه رنگ ظلمانی و تحجر شیعه

سیاه رنگ جنایت ... و عزای ممتد

رنگ استثمار

رنگ استعمار

رنگ خصوصی سازی... و دزدی

رنگ غارت ملت

رنگ خود فروشی دولت

رنگ دروغ پشت دروغ

و رذالت

رنگ لگد مال کردن کودک

سیاه رنگ اهانت

به زنان ... کارگران ... معلمان پرستاران

و باز دارندۀ طپش نبض هر انسان

 

مجموع این همه...

و نیرنگ های ارباب و ملا

همه ممکن... در پس ظلمات این حجاب سیاه

 

نه...

من دیگر سیه نمی پوشم

 

چهل و سه سال عزا پشت عزا

هر دزدی و ناروا به نام دین و خدا

خون روان...

از در و دیوارهای هر زندان

جان به لب شدم آخر

هزار بار مرگ بهتر

از تحمل این همه خفت

 

رنگ من ...رنگ خالص رزم

رنگ سقوط نوکران استعمار

رنگ  سقوط ملایان آدم خوار

رنگ من...

رنگ اتحاد... تشکل خالص و ناب

رنگ پایان ابدی به این همه تحقیر

رنگ نجات انسان

از یوغ استثمار

و حقارت نفرت انگیز استعمار

رنگ خشم بی امان و طوفنده

رنگ خیزش و رزم

ایستادن برای شرافت

و حرمت

و حق برابر انسان

 

 

فرح نوتاش

وین  26 اکتبر 2022

کتاب شعر 9

www.farah-notash.com

Comments are closed.