معلم یار دیرینم

معلم یار دیرینم

سرود برای کودکان

 

معلم یار دیرینم

عزیز و جان شیرینم

چه عشقی بیکران دارد

چه لطفی در نهان دارد

 

زلال و مهربان باشد

جهانی از صفا باشد

 

آگر او طفل دیروز است

کمال علم امروز است

به جنگ دائم با... جاهلیت

به دستش مشعل... انسانیت

 

صبور و مهربان باشد

جهانی از صفا باشد

 

فرح نوتاش

تهران فروردین 1369

www.farah-notash.com

Book 1

Comments are closed.