مصادره احزاب و سازمان ها ممنوع

مصادره احزاب و سازمان ها ممنوع

جبهۀ مردم برای نجات ایران – خط سوم

اعلامیه شماره 51

 نهم فروردین= 29 مارس 2021

 

در حاشیه خبر امضای قرار داد 25 ساله ایران و چین، برخی با معرفی خود به عنوان منشعبین از حزب توده ایران وادامه دهندگان راه رهبر حزب توده در زمان انقلاب ” کیانوری” اقدام به ایجاد سایتی به نام ” پیک خاور” کرده اند. زیرا آنان امیدوارند که، این قرارداد، کشورهای آمریکا و شرکا را در حمله به ایران تا اندازه ای فلج می کند و نوعی پوشش ایمنی برای رژیم ملا از خارج  است. پس حالا با اقدامی درون کشوری نیز، حمایت مردم را از بیت جنایتکار رهبری احیا کنند و سلطنت منحوس ملایان را دوام بخشند.

عنوان های پر تمطراق در نامه به احزاب برادر، گویای این هدف است.

بیت رهبری با جدیت دو قوه قضائیه و مقننه را به دست جنایتکاران و دزدان خود سپرده و در صدد است تا قوه مجریه را هم در انتخابات آینده با شامورتی بازی به نوکران خود سپارد. ولی در ضمن خوب می داند که بر خوردار از هیچ مقبولیت داخلی نیست. پس برای حل این مشکل با رجوع به سابقۀ حزب توده ایران در اوائل انقلاب، و دفاع اش از خط امام، در صدد است کانال تازه ای زده و حزب توده را به نفع خود مصادره کرده و به عنوان حزب مارکسیستی عقاید سازمان حجتیه بیت رهبری را بخورد مردم دهد. و موازی با پیک نت راه توده، که از حزب توده منشعب شده است، سایت “پیک خاور” را توسط افرادی که هرگز توده ای نبوده اند، به عنوان توده ای راه اندازی کرده است..

راه توده دارندۀ  سایت پیک نت ، چون دنبال کننده مشی سیاسی کیانوری بوده از حزب توده ایران بیش از 20 سال است که منشعب شده و منتقد شدید بیت رهبری ، خامنه ای و سپاه پاسداران است. با 180 درجه اختلاف ، مدافع خط محمد خاتمی و اصلاح طلبان بوده و هست. 

حال این تازه واردان که خود را توده ای می نامند با نادیده گرفتن راه توده ، دفاع ازبیت رهبری و سپاه پاسداران معلوم الحال، خود را پیرو سیاست  کیانوری معرفی می کنند. اینان فکر می کنند مردم مثل خودشان بی خبر از تحولات درون احزاب هستند. جوابگو بودن در مقابل مشی حزب توده ایران به حزب توده و راه توده مربوط می شود ، ولی نظارت و افشای دروغ های هواداران بیت رهبری از وظایف همه فعالین سیاسی است.  

مارکسیسم هیچ سنخیتی با مذهب در سیاست ندارد. و تحمیل و تبلیغ آن ضد مارکسیسم است. اگر در اوائل انقلاب، کسانی در ارزیابی ها اشتبا هاتی کرده باشند، تکرار آن امروز بعد از 42 سال که همه واقعیت را با گوشت و پوست خود تجربه کرده اند خیانتی محض محسوب می شود.    

این آقایان با تکیه به همکاری روسیه، چین، هند و بقیه کشورهای با رهبری، می خواهند با این نامه نگاری ها به احزاب، او را ضد امپریالیست معرفی کرده و مقبولیت ملی برایش دستو پا کند. و به ترویج عقاید سازمان حجتیه به نام مارکسیسم در سایت پیک خاور” زیر نام حزب توده به انکر و منکر در چاه جمکران به پیوندند!.  ”

جنایات 42 ساله رژیم نکبت ملا را، با آب تمام اقیانوس ها هم نمی توان شست

و نشر خرافه و پلیدی به نام دین و مذهب در خاور میانه و آفریقا، با بودجه ملی مردم گرسنه ایران، هرگز کمتر از آن جنایت ها نیست.

هرگاه ملتی صلاح مملکت خویش را در دنباله روی از دول دیگر بجوید، وبه  شناخت آنان ارزش بیشتری بدهد، باید حلقه نوکری آنان را همواره آویزه گوش خود کند.

اگر به قول پیک خاوری های عدالتخواه انصار حزب اله ، نصف جهان، این رژیم پلید را ضد امپر یالیست می داند که سهل ، اگر کل جهان نیز آن را ضد امپر یالیست بداند، تمام شواهدی که در این 42 سال ملت ایران تجربه کرده است گویای این است که این رژیم خود عین امپر یالیست است. هدف آن از روز ازل ایجاد امپراتوری اسلامی امت پرور دزد و جانی و فاسد و ارتجایی بچه باز و زن کش، ضد کارگر بوده و خواهد بود.

حال بعد از 42 سال باز اگر افرادی می خواهند به عنوان مارکسیست از این رژیم پلید دفاع کنند باید آن ها را افشا کرده و از ایشان بشدت فاصله گرفت

مصادره احزاب و سازمان ها برای تبلیغ رژیم نکبت ملا ممنوع است

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.