مرگ شیمون پرز

مرگ شیمون پرز

1923- 2016

فرح نوتاش                   جبهۀ جهانی ضد امپریالیست     قدرت زنان       وین 3 اکتبر 2016

 

اگر اکثریت زندانیان در زندان های آمریکا، آفریقایی-آمریکایی یان هستند (که در بعضی موارد بی گناهی آنان بعد از گذراندن چهل سال در زندان تشخیص داده شده است) معنای آن فقط نژاد پرستی وعدم مساوات در عدالت اجتماعی است.

اگر تغییری در آمار بعد از زمان طولانی دوران برده داری در آمریکا ثبت شده باشد، می تواند مبین عدالت مساوی اجتماعی و تقلیل در نژاد پرستی در دوران ریاست جمهوری"آن شخص معین" باشد. در حالیکه نموداری یک نواخت، بی تفاوت از حاکمیت عروسکهای خیمه شب بازی " دموکرات ها و یا جمهوری خواهان ثبت شده است.

حاکمیت نژاد پرست وصهیونیست امپریالیست آمریکا، نه تنها پلیس خود را در تیر اندازی به جوانان آفریقایی-آمریکایی در خیابان های ایالت های مختلف آمریکا متوقف نمی کند ، بلکه از آنان حمایت نیز می کند. در مصاحبه ای که چند پیش با یکی از پلیس های قاتل سیاهان شده است، او نه تنها ابراز ندامت نکرده بلکه با وقاحت نیز تکرار آن را در آینده اعلان کرده است.

دقیقا چنین سیاستی توسط رژیم اسراییل در فلسطین اعمال می شود. گواه مشمئز کنندۀ بصری آن، نقشۀ فلسطین است که در یک قرن گذشته هر روز بیشتر و بیشتر تبدیل به نقشۀ اسرائیل شده است.

گواه های نفرت انگیز دیگر ایجاد شهرک ها و گسترش آنان بر روی مزارع و خانه های مردم فلسطین است. بستن راه های شهرها و روستا ها ، بیکار کردن دهقانان ، کشتن آنان ، زندانی کردنشان و با فشار راندنشان به وادی فقرو غصب تمام مایملکشان از برنامه های روزانۀ رژیم

اسراییل است.

شیمون پرز عضو تیم رهبری و حاکمیت رژیم اشغال گر اسراییل بوده است. . این رژیم نسل کشی ،

قتل عام ،غارت و غیر انسانی ترین نوع اشغال و استعمار را اعمال کرده است. زندان های زیر زمینی این رژیم انباشته از فلسطینیانی است که هر گز نور روز را نمی بینند و ابزار و اسلحه های شکنجه ، تولید کارخانه های اسلحه سازی اسراییل روی آنان آزمایش می شود.

شیمون پرز، مثل دگر اعضای حاکمیت اسراییل، سهم بزرگی در ایجاد بدبختی های گوناگون برای مردم فلسطین داشته است. او مرکز صلح خود را بر املاک غصب شدۀ فلسطینیان ساخته است. این، آن نوع صلحی است که او جانب دار آن بوده است.

شیمو پرز در 12 سالگی از لهستان به فلسطین مهاجرت کرده است. (به موازات اوج گرفتن فاشیسم، لهستان نیز در دۀ 1930 مرکز رشد صهیونیست های شبیه فاشیست (نازی صهیونیست ها)، از قبیل " ایرگوم" بوده است. که ایرگوم در 1977 در اسراییل حزب لیکود را تشکیل داده است. مناحیم بگین بنیان گذار ایرگوم و قاتل قتل عام صبرا و شتیلا ، دریافت کنندۀ جایزۀ صلح نوبل در 1978 بوده است.)

شیمون پرز به عنوان صهیونیستی فعال پرورانده شد. او در دوره های مختلف متحد، هاگانا( فرمانده جهود انگلیس در فلسطین)، بن گوریون ، اسحاق رابینز و حزب لیکود بوده است.

او دارندۀ مقام های مهمی در رژیم قتل عام گر اسراییل بوده است. رشد شهرک های بسیار در کرانه های باختری بر مزارع و خانه های فلسطینیان از طرح های او بوده است. بمباران جنوب لبنان در 1996 که علیه مقاومت لبنان در رویارویی با اشغال ارتش اسراییل در 1982، شروع شده بود، به فرمان او انجام شده است. و اتمی شدن تسلیحات اسراییل از برنامه های او بوده است. بهمین دلیل او جایزۀ صلح نوبل را دریافت کرده است!

کمیتۀ جایزۀ نوبل مثل اکثر رسانه ها و جایزه ها،سال ها پیش توسط صهیونیست ها تسخیر شده است. از این رو آنان جنایت کاران و قاتلان خودی را آزادانه با جایزۀ صلح نوبل مفتخر کرده و آبرو می بخشند.

 بهمین دلیل، دیگر افتخاری در دریافت جایزۀ صلح نوبل نیست و پایۀ خونین حاکمیت اسراییل و ایدئولوژی آن را هرگز نمی توان پشت تمامی جوایز جهان مخفی کرد.

وقتی به غیر صهیونیست ها جایزۀ صلح نوبل داده می شود، معنایش این است که آنان را برای پیاده کردن برنامه های خود خریده اند. اوباما در آغاز ریاست جمهوری خود جایزۀ صلح نوبل را دریافت کرد.

و تمام دنیا شاهد بود که او مجری خواست آنان در پاشیدن تخم داعش به خاور میانه و آفریقا بود .

برای فهمیدن مفهوم صلح از دیدگاه صهیونیست امپریالیست ها کافی است نظری به ویرانه ای به نام سوریۀ افکنده شود. جایزۀ صلح نوبل برای ویران کردن خاور میانه وآفریقا به اوباما داده شده بود.

کلونیالیست هی آمریکا ( استعمار گران) با ساکنین اصلی آمریکا (سرخ پوستان) چه کرده اند؟ آنان را کشتند ، سر زمینشان را اشغال کردندو بازماندگان آنان را تا به امروز مورد تحقیر و توهین قرار داده اند. و این برنامۀ آنان برای فلسطینیان است.

اگر شیمون پرز علیه جنگ با ایران بود ، نه بخاطر این بود که اوهوادار صلح بوده است. همه، نوع صلحی را که او در فلسطین جانب داری کرده است دیده اند. برای این بود که می توانست ضایعات به اسراییل را بدون توجه به ضایعات به ایران تخمین بزند.

رژیم اسراییل دارای تفکر بیمار نژاد پرستی و اسراییل یکی از ایالات آمریکاست. ثروتمند ترین مردم آمریکا صهیونیست ها هستد و فقیر ترین آنان آفریقایی-آمریکایی یانند. در فلسطین اشغال نیز چنین است. فلسطینیان فقیر ترین و استعمار گران طماع، ثروتمند ترین اند.

رژیم آمریکا که تولید کننده و حامی داعش است در بمباران اسلامیست تروریستها به روسیه التیماتوم داده، آیا بشریت باید در انتظار پایان زندگی بر روی زمین باشد؟

کلمۀ "صلح " لغتی بی معنایی است زمانیکه توسط جنگ افروزان بکار می رود. و این هوشداری جدی است به فعالین صلح با وابستگی به صهیونیسم و امپریالیسم.

جهان هرگز هولوکاست (کشتار جهودان توسط نازی ها) را فراموش نخواهد کرد.

و جهان هرگز جنایات عظیم نازی صهیونیست ها را در اشغال فلسطین ، نه فراموش خواهد کرد و نه خواهد بخشید.

دولت آلمان برای ارتباط مجدد با رژیم ملا در ایران پیش شرطی پیشنهاد کرده است.

" به رسمیت شناختن رژیم اسراییل"

این پیش شرط ، معامله ای دوپهلو است .

اول: ابراز فرصت طلبانۀ چاکری چاپلوسانه به حاکمیت صهیونیستی آمریکا است.

دوم: گشتن به دنبال شریکی برای تقسیم جرایم.

اگر رژیم آلمان در غرامت جنایت های خود در جنگ جهانی دوم، رژیم اسراییل را به رسمیت شناخته است و حال به دنبال کول خالی، برای گذاشتن بار آن غرامت می گردد، آن کول مردم ایران نیست.

و تحت هیچ شرایطی دولت آلمان و هیچ دولت دیگر نمی تواند پیش شرطی برای برسمیت شناختن رژیم قاتلی برای دول وملل دیگر داشته باشد. و این بدان معناست که نمی توان از ملل دیگر خواست چشمان خود را بر جنایتی چنین غول آسا ، "سلاخی ملت فلسطین" ، ببندند و انسانیت را نادیده انگارند. این خط قرمز انسان دوستی است و هرگز نباید از آن گذشت. هرگز.

هیچ ملتی هولوکاست را تایید و فراموش نمی کند.

و هیچ ملتی جنایت های عظیم نازی صهیونیست ها را تایید نمی کند و باج سبیل هم نمی دهد.

از طرفی هیچ ملتی نیاز به رابطۀ بی حرمت با هیچ دولتی نیست.

اگر چه 75 رژیم ، فرصت ابرازی نوکری خود را به صهیونیسم آمریکا در مراسم تدفین شیمون پرز یافتند و حتا تعدادی بس فراتر رفته عرقچین جهودان ( کیپاه ) را بر سر نهادند، ولی این ملت مصنوعی ، یک ملت مصنوعی است. افراد ملل مختلف را نمی توان با تمام چسب دنیا به هم چسباند و ملتی تازه درست کرد.

با درک عمیق وضعیت جهودان خیانت شده و فریب داده شده توسط صهیونیست ها، که ابزار آرزوهای پلید آنان شده و از طریق سازمان هایاس به فلسطین آورده شده اند و مثل جهودان بسیاری که بعد از فهمیدن حقیقت، فلسطین را ترک کردند، هرگز پول خروج و باز گشت به وطن خود را نداشتند، باید به آنان کمک شود تا بتوانند به وطن خود یا هر جای دیگر که می خواهند بروند. از آنان سوء استفاد شده است و فرزندان آنان به عنوان قاتل اسیرارتش صهیونیستی اسراییل شده اند.

این جهودان بسیار مظلوم، اولین قربانیان امیال پلید صهیونیست ها شده، و مجبور به تحمل خیانت آنان به خود، بدون داشتن امکانی برای ابراز آن شده اند. و به لحاظ فقر قادر به ترک آنجا نبوده اند. فقط بعضی از آنان توانستند فرزندان خود را از جهنم صهیونیستی خارج و به جاهای دور بفرستند. این گواه راستین بغض فرو خوردۀ این قربانیان از شرایط تحمیلی بر آنان است.

شیمون پرز 93 سال زندگی کرد. ولی کودکانی بیشمار فلسطینی "محکوم به مرگ با شکستگی استخوان سر " بودند. چون به سربازان اسراییلی فرمان داده شده بود برای کودکان فلسطینی فشنگ

خرج نکنند و با قنداق تفنگ بر سرشان بکوبند.

آن کودکان نیز حق زندگی داشتند.

 

womens-power.farah-notash.com

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.