مرغ عشق

مرغ عشق

در هیاهوی پنهان و صدف سای خیال

در گرده های به هوا افشان آب سفید

از آلا چیق بلند فواره ها... در اوج ودر فرود

در نم علف های خوش بوی آن غروب

وهم آغوشی بس زیبای نارنجی ها و بنفش

در ترکیب نفس گیر شفق

در خود اندیشیدم

مرغ عشق این بار

در چرخش بال های مواج و غرقه رنگ

میان این جمع بزرگ مرا دید

و بر شانه ام فرود آمد

 

چه خوب

دروازه های دنیای شگفت شادی

به رویم گشوده خواهد شد

اکنون

پر امید وبی هراس

بر ابرهای طلایی یک صبح پر فروغ

بر شکوه والای دشت های پر طراوت سبز

با بادهای نمناک دریاهای دور

بر یال کوه های مقاوم ...صبور

بر اوج افلاک شور

بی صور و بی صدا

در سفر خلسۀ خیال

سیال خواهم بود

وصورتم ...

با عطر بهار و بهشت

از نارنجستان های انبوه و سبز آنسوی کوه های بلند

نوازش خواهد شد

و تنم...

آماج بوسه های پر مهرو عاطفه

از آب های روان چشمه ساران نور

خواهد گشت

 

فرح نوتاش

تهران اردیبهشت 1372

Book 2

www.farah-notash.com

Comments are closed.