مرد فردا

مرد فردا

مرد فردا ... فرق دارد با مردان امروز

و بس دور... از مردان دیروز

 

او شکفته در فضایی

آگاه بر تباهی های تاریخ

و آشنا با ریشه و درد

با وقوف ... بر سد های تبعیض

 

مرد فردا می رسد از ره ... با چهرۀ پاک

انسان با هوش... با اندیشۀ ناب

دور از منیت

دوستدار راستین مردم و طبیعت

به دور از حرص و زشتی های مصرف

دور از سیاهی های کور شهوت

 

مرد فردا فرق دارد

با مردان امروز

 

او شجاع و پر تهور

صادق و میزان

خود ترازو

فرسنگ ها دور از پلشتی های تبعیض

چهرۀ تابناک...روح ناب و مهربانش

زلال ... همچو شبنم

در عشق و لطافت ... یک گل سرخ

پیکرش زیبا... قوی ... چون پهلوانان

لیک نه... در افکندن انسان دیگر

در خاک ذلت

نه در نفرت ز انسان

نه ...در خمپار و جنگ

نه ... بمب و موشک

نه...نه ... هرگز

لیک در تغییر هستی

در خدمت خلق

در استخراج گنجینه های بکر ...

ز اعماق زمین ...

و ...

سیاره های دور هستی

در کشف ... در خلق...در تغییر طبیعت

در نوآوری ابداع ... در ساختن

در گستره...

در زیبایی گهواره مادر

در شکوفایی اندیشه های ناب بی مرز

اقوام و نژاد ... های گوناگون

 

مرد فردا مالک قلبی ست

مالامال از عشق پر شور به انسان

مرد فردا فرق دارد

با مردان دیروز... خفته در خاک

و مردان امروز

غرقه در دریای باورهای آلوده

به ... سلطه و زور و منیت

 

فرح نوتاش

تهران آبان 1372

Book 2

www.farah-notash.com

Comments are closed.