قطار 28 خرداد و فاصله ها

قطار 28 خرداد و فاصله ها

تقدیم به تمام احزاب و سازمان های خواهان سر نگونی

دوووو.......دووووو...... دووو .... پوف....

سوار شو عزیز من

دارد می دود زمان

و این قطار

چون قطار های قبلی

می رود ز دست

و می ماند جهنم ملا

چون دهه های بی گسست

نگاه کن به زیر پایت

نیست... این علف

سبز شده... درخت!

خط گم می شود

با ماندن در نقطه

و ادامه صعودی ذلت

با رشد فاصله

منتظر چه هستی ...سوار شو

در چند سال اخیر

قطارها آمدند در فواصل دو سالانه

متحد نشدی... سوار نشدی

و ... افتاد فاصله

پرید سار از درخت

و شانس رفت از دست

 

گر نجنبیم

باز سوت کشیده می رود

این قطار نیز

هفت میلیون کودک کار

در خیابان ها

زیر فشار کشندۀ تحقیر ...

می شوند از مرگ لبریز

حراج کرده ملا... و بس ویران

براستی نمانده هیچ ... از ایران

در پی راه حلی

هشت میلیون... ایرانی

بسته بار سفر

منفرد ...آواره و غریب

در جهان بی رحم و پر فریب

 

و در ایران ... ملایان

بسته اند دست وپای معترضان

با قل و زنجیر

و در پس دیوار های بلند هر زندان

خارج از تصور است... نقش پلید جلادان

شهر آنچنان خر تو خر است

که رهبر خرها

باز ارتقاء داده است زوری

جلاد خرفتی را به رئیس جمهوری

سوار شو عزیز من... باز می رود قطار از دست

....

بر روزنه های امید

عنکبوتان جمکران

تنیده اند تار سیاه

و بسته اند راه بر رندان

و می کشند شب وروز عربده

با تکیه بر سر نیزه و چماق

که ای امت...

فقط فرمانبرداری از رهبر و وفاق

در عناد با حق و حقوق کارگران

با تکیه بر تفنگ وزور

ملایان رژیم نکبت سرمایه

رها کرده اند همه را چه جان خراش

بی اجرت... دارو... غذا و نور

دووو....دووو....دوووو...

همه با هم سوار شویم

حذر باید... از ایجاد فاصله

شاید... بمب و طوفان و زلزله

از جا کنده ببرد ... ریل ها و بستر

و نباشد امکان قطار دگر

سوار شو

چهل و دو قرن گذشت بی تغییر

و کشت مرا

زهر قطره قطره های طمانینه

بیست سال است که می کشم فریاد

متحد شو... سوار شو

رفیق...

ایستاده ای بی حرکت

و هر قطاری که می رسد از راه

می گویی

نه ... نمی خواند با تراز های من دقیق

ترسوها هزار بار می میرند

و شجاعان یک بار

همه با هم...

بگیریم فرمان و بچرخانیم

از سلطه سیاه ملایان

به سوی

آیندۀ روشن ایران

فرح نوتاش

وین 03.07.2021

کتاب شعر 9

www.farah-notash.com

Comments are closed.