فقط

فقط

حزب فقط حزب اله

چهل ساله بودجۀ ملی چپو شده

توسط پیروان روح اله

 

مزه کرده این غارت و چپاول بی حساب

بی در و پیکر است این

خزانه و نفت ومال

 

از این رو ... در می کنه عجوزه

ملای پیر پلاسی

از پشت بوم ... فقط تیر خلاصی

 

یا میده هل... با دستو پای بسته

مردم معترض را

تو سد و فاضل آب ها

بی عاقبت هراسی

 

جوان ...

نشر پاسداران قاچاقچی

رقبای قاتلین خاشقچی

در دفاع است ... از انقلاب نوپا!

صد البته... ثمرۀ حرص و طمع... وقاحت

می سازه... چهل سال غارت و

نوپا!!

 

از انقلاب ...

منظورش رانتخواریه

قاچاق... عبور بی گمرک واردات و

مفتخواری یه

وه چه عجب نوکر انگلیس ... از لژ حجتیه

نگران تولیدات ملیه!!

 

دیگه گذشته آب ز سر

زمان جر و بحث نیست

خیزش عنقریب ما زنان ...

حاشیه نشینان...

کارگران... بیکاران و گرسنگان

قابل کنترل نیست

 

اتحاد سید علی و روحانی و محمد خاتمی

گر چه پر از فتنه های فراماسون انگلیس

فقط و فقط ...

با خبر از فوران آتشفشان نیست

 

 

فرح نوتاش

وین 20 . 12. 2019

کتاب شعر 9

www.farah-notash.com

Comments are closed.