فرمان ایست فوری به آمریکا برای نقض پیمان های بین المللی

فرمان ایست فوری به آمریکا
برای نقض پیمان های بین المللی

فرح نوتاش       جبهۀ جهانی ضد امپریالیست     قدرت زنان       وین 11.05.2019

 

اگر چه بنظر می رسد که صلح در جهان برقرار است، ولی افزایش تنش به دلیل نقض پیمان هسته ای برجام توسط امریکا، به درجه ای رسیده است که می تواند هر لحظه منفجر شده و جهان را ویران سازد.

آمریکا نعش کش هواپیما بر آبرهام لینکلن را به آب های خلیج فارس کشانده و بزرگترین هواپیما های بمب افکن خود را در کشور های جنوبی خلیج فارس مستقر کرده تا زندگی بقیه ایرانیانی را که توسط حملات هارپ در فروردین و اردیبهشت پایمال نشده است ویران کند.

امریکای نفرت انگیز نه تنها برای تغییر رژیم ملا پیمان هسته ای بر جام را نقض کرده، تحریم های تازه ای را شروع کرده که شامل ارتباطات مالی نیز می شود و آنقدر احمق است که مردم بی دفاع را می کشد و آنان را به قعر فقر وحشتناک می راند تا به اهداف کثیف خود برسد.

و آنگاه ادعا می کند که در دفاع از منافع خود در خاور میانه است!

پرسش این است ، چرا آمریکایی که در آنسوی کرۀ زمین قرار دارد، منافع و علائق خود را در این سوی کرۀ زمین باید جستجو کند و بخواهد که بیابد؟

ما کی پایان این دست درازی به جیب دیگران را با ادعای نفرت انگیز دفاع از حق خویش خواهیم دید؟

ترامپ دارای نظر و اقتدار نیست. او عروسکی بی دفاع در دستان صهیونیست های جنگ افروز است.

و غیر انسانی ترین و تحقیر آمیز ترین پیشنهاد، اندرز اتحادیۀ اروپا به رژیم ملاست. ماندن در جهنمی که آمریکا برای ملت ایران درست کرده است و وفاداری کامل به پیمان یک طرفه ای که اصلش خفت بار و مایۀ ننگ بود.

چرا اتحادیۀ اروپا یک بار، و برای همیشه برای متوقف کردن آمریکا ، همراه بقیۀ جهان، از انسانیت دفاع نمی کند؟

آگر آمریکا با تکیه به بمب اتمش در دزدی مدام در روز روشن است، پس همۀ کشور های دیگر برای حفاظت از خویش در مقابل این وحشیگری ضد انسانی ، باید بمب اتم داشته باشند. یا، تمام بشریت برای خلع سلاح اتمی در جهان بپا خیزند.

ملل کشورهای جنوب، به شمال اجازه نخواهند داد به دلیل داشتن بمب اتم ، آنان را بردۀ خود سازند.

این قوانینی که بوسیلۀ یک طرف برای منافع خویش و غارت طرف دیگر تنظیم شده اند، دیگر مورد پذیرش نیستند.

کشور هایی که تا ژانویۀ 1967 بمب اتم ساخته اند می توانند در “سازمان تروریستی ناتو” متشکل شده و کشور های دیگر را تحت رهبری آمریکا ، غارت کنند!

و سپس با بهانه های دروغین حمله های مرگبار خود را علیه کشور های افغانستان ، عراق، لیبی و سوریه انجام دهند.

این قانون متعفن است و هم اکنون مرده است.

و بعد از گفتگو های مهمل و بی مسئولیت آمریکا با کرۀ شمالی، و خروج آمریکا از پیمان های هسته ای با ایران و روسیه ، حتا گفتگو با آمریکا ، نیز بی فایده و هدر دادن وقت می نماید.

دیگر تحمل و بردباری بی معناست.

و جای هیچگونه درخواست برای متوقف کردن ادامۀ راه، از رژیم مفتضح ملایان نمانده است. ولی یک نقطۀ بزرگ پایان، برای آمریکای صهیونیستی جنگ افروز و فرزند نا خلفش اسرائیل لازم است. بایکوت و انزوای هر دو رژیم وحشی صهیونیستی بشدت ضروری است . یا وادار کردن آنان به امضای “پیمان خلع سلاح هسته ای جهانی” همراه با بقیۀ کشور ها، یا این بردگی نفرت انگیز و تحقیر آمیز به نام زندگی تحت سلطۀ آمریکا، با شادمانی در جنگ جهانی سوم بدون نیازی به 60 روز مهلت پایان می پذیرد.

نابود باد آمریکا و شرکا- نابود باد رژیم ملا

زنده باد همبستگی و قیام ملل برای خلع سلاح هسته ای در جهان

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.