فرش سرخابی

فرش سرخابی

فرح نوتاش

اردیبهشت 1388

 

نگاه کنید و ببینید

که چه سان… تاریخ تکرار

و چگونه … برای هزارمین بار

قتل عام ملتی تأ یید می شود

 

نگاه کنید که چه سان ….اشغال گران کریه بورژوازی

صهیونیست ها وحامیانشان…

امپراتوران سرمایه

بعد از قتل عام ملتی

از وحشت خشم توده های جهان

به دامن هم پیمانان خود …پناه می برند

ودست می خواهند

تا که سر نخورند

 

فرش سرخابی

هم رنگ شا ل و مخمل واتیکان

در فرودگاه …در قلب صد ساله تسخیر…تل آویو

پای بوس پاپ… بنه دیکت شانزده ام شده است

که یاری رساند و

بلای خشم توده های جهان

از صد سال

قتل و غارت و زندان و اعدام ملتی… بگرداند

و در پس…مباد یهودستیزی او

تبه کاران صهیونیست بتوانند

گامی فراتر در کشتار فلسطینیان… بردارند

 

فرش سرخابی

بر روی انباشت لایه های پیا پی

از خون دلمه بسته در یک قرن

بر روی برگ برگ درد مند تاریخ

گسترانیده شده است

 

فرش سرخابی

نشان ترس بورژوازی

از عصیان توده ها ست

کرنش رذیلانه صهیونیست ها…و پناه اشا ن از وحشت

به کلیسا ی کاتولیک

بزرگداشت و تکرار پیاپی هولوکاست و یهود ستیزی

بعد از شصت هفتاد سال از گذشت جنگ جهانی دو

مظلوم نمایی برای فرار از… انتقام جهانی

برای کشتار مکرر

از مردم بی پناه فلسطین است

 

ای توده های زحمتکش جهان

ببینید به چشم خویش

این فرش سرخابی

نشان وحشت آنها

از یورش و …خشم و…انتقام شماست

این اتحاد

نشان هم سویی …هم آوایی در قتل عام های بعدی است

پیوندشان برای بی خانمان کردن

و قتل و غارت توده های شماست

نگاه کنید

با اینکه پاپ آمده است

لیک در سخن گفتن قناعت می گزیند

و سخت محتا ط

او نیز در هراس است از عواقب گفتار و انتقام شما

 

ای سرافراز و متکی… به کار وبه بازویت

ای سرافراز و متکی به

فکر توانمند و خلاقت

در روند حرکتشان به کل جهان …خط رها وعریان است

ولی در نقطه… پیچیده و گاهی گم!

ما همه… زمینی هستیم و

اعضای پیکری واحد

هنوز سوز دردمان …نکرده چندی فرق

ز قتل عام اخیردر غزه

روشن از فتنه هایشان… آتش جنگ دیگری در شرق

هزاران هزار کودک را

بی خانمان …گریان وآواره

به سینه سیاهی ها… سپرده اند

 

جنگ ناگزیرشان…برای بقا ست

این است راز بقای

این جنایت پیشه گان هزار روی پست غارتگر

این است ذات انکار نا پذیر و هستی سوز

قرن ها…غرق نعمت است امپراتوری جهان سرمایه

سهم زحمتکشان است

فقط تغییردرد روز به روز

 

ای سرافراز و متکی… به فکر و به کار و بازویت

اتحاد است همواره اهرم قدرت

متحد شو

بپا خیز

امان مده

به امپراتور امپراتوران …ورشکسته و گدا

صهیونیست امپریالیست آمریکا

سخت بحران زده…و بی مایه

و دگر امپراتوران سرمایه

 

کی رسد

که در اتحاد و ره یابی

گسترانیم

برمزارامپریالیسم و… نظام سرمایه

قطعاتی ز فرش سرخابی

www.farah-notash.com

Comments are closed.