فردا… خیلی دیر است

فردا… خیلی دیر است

بار دگر ….بر پا خیز

از جا کن

بنیاد و کاخ دشمن

 

تصویب شد تورم

بردن نان با سفره

توسط سید علی

و رئوسای سه قوه  

 

بریده باد دست دراز ملا

از جیب و سفرۀ ما

 

40 سال سواری

بهانه… فتنه های آمریکا

لبریز شد جام صبوری ما

امون ندیم به ملا

 

بار دگر … بر پا خیز

از جا کن

بنیاد و کاخ ملا

رها ساز …

کارگران… زنان و کودکان را

از فتنه های ملا

 

ملا ننگ ایران شد

رگ جهل جهان شد

ملا دزد و فتنه گر

وابسته و حیله گر

ملا کفتار و انگل

ملا فساد و منقل

 

بار دگر بر پا خیز …

شدیم از خفت لبریز

امروز پایان خط است

فردا… خیلی دیر است

 

فرح نوتاش

وین 17 نوامبر 2019

کتاب شعر 9

www.farah-notash.com

Comments are closed.