فرخنده باد 2023

فرخنده باد 2023

  Happy 2023

 

Untitled

 

World’s Nuclear disarmament now…

فرخنده باد 2023   

خلع سلاح اتمی در جهان حالا

Worlds Anti-imperialist Front – Women’s Power

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست –  قدرت زنان

www.farah-notash.com

 

Comments are closed.