فرخنده باد 2022

فرخنده باد 2022

اجازه دهید  22.2.20222 را به عنوان “روز جهانی حقوق اساسی انسان و علیه هر نوع برده داری”  بشناسیم و برای آن قیام کنیم.

نه به واکسیناسیون اجباری

نه به بردگی زنان در افغانستان
نه به حاملگی اجباری در ایران

 

رژیم ملا که از سقوط خود به دست زنان ایران وحشت دارد، تنها راه نجات خود را در حاملگی و از میدان بدر کردن زنان دیده است. از این رو به بهانۀ جوان کردن جمعیت، غربالگری را منع، و انواع وسایل ضد بارداری را از کشور محو کرده است. وحال آنکه ایران دارای 7 میلیون کودک خیابانی است!

 

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست – قدرت زنان

جبهۀ مردم برای نجات ایران (خط سوم)

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.