فرخنده باد نوروز 1393… 2014 سال پیروزی

فرخنده باد نوروز 1393... 2014 سال پیروزی

جبهه ضد امپریالیست جهان...قدرت زنان بر

رژیم سبز و سیاه  ملایان انگلیسی

و بنیان گذاران جنبش های سیاسی اسلامیست در جهان، امپریالیست های انگلیس وآمریکا

فرح نوتاش   قدرت زنان

 

Women's power Anthem video: Syrian children

http://youtu.be/MAExgJ2tC4c

Comments are closed.