فرخنده باد روز جهانی کارگر…اول ماه مه 2015

فرخنده باد روز جهانی کارگر...اول ماه مه 2015

روز همبستگی جهانی علیه امپریالیسم به سرکردگی صهیونیسم

 

بیایید به "تئوری کمربند سبز دور کرۀ زمین" ( ابزار امپریالیسم، تحمیل لشگر اراذل و دولت های اسلامی به آسیا و آفریقا و خاورمیانه ، برای به بند کشیدن، تحقیر، کشتارملل، تخریب و غارت ممالک) خاتمه دهیم .

بیایید به وجود نحس امپریالیست های جنگ افروز، با طمع سیری ناپذیر و انبارهای پر از انواع بمب های اتمی شان بر روی زمین پایان دهیم.

بیایید به حیات رژیم استعماری و ضد کارگری سیاه وسبز ملایان در ایران، نوکران انگلیس وتازه نوکران سبز آمریکا خاتمه دهیم.

روشن وپر افتخار باد راه تشکل حزب کمونیست سراسری در ایران و سایر سرزمین های جهان، مجهز به مارکسیسم لنینیسم عاری از هرگونه التقاط . فلسفۀ راستین نجات انسانی .

هموارو فروزان باد راه تصفیه عرصۀ مبارزات کارگری ایران و جهان، افشا وطرد ابسته گان رنگارنگ به صهیون-امپریالیسم انگلیس و آمریکا.

جاودان باد یاد و خاطرۀ تمامی دلیران به خون خفتۀ در لاله زار ا ن ایران و جهان از تمامی احزاب و سازمان های حامی طبقۀ کارگر ایران و جهان.

پر توان باد خواست دلیران راستین نجات انسان در راه وحدت و ایجاد حزب کمونیست سراسری ، سازندۀ فردای بدون امپراتوران نزول خوار.

 

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست   (برای مردان وزنان )    

قدرت زنان     فرح نوتاش

www.farah-notash.com           women’s Power

Comments are closed.