عنکبوت هزاره ها

عنکبوت هزاره ها

فرح نوتاش       اسفند 1392

 

من از ریش تو بیزارم

از عمق و وسعت فساد تو

زیر ماسک کیش بیزارم

من از کلام تو

از ریتم صدای تو

از شما یل... و نگاه تو

از مسخ دائم و زور

از منطق کور

از لگن سیاه یا که سفید

بجای خاک گورهای عالم به سرت

منزجرم

دور شو ...محو شو

تو چندش آورترین کراهت گذشته ها

برای همیشه و تا به ابد... دور شو

از هستی ... و جهان

 

تو زشت ترین تصویر گذشته ها

تو بیگانه ترین موجود زمان ما

منفورترین عنکبوت ما قبل هزاره ها

خزیده بالا...از اعماق مقبره ها

 

از کراهت های گذشته

از چرک و سیاهی

بوی مردار...از عمامه و عبات

نفرت بارترین بوی گند و عفن

از چرک روان ...از دمل هزاره ها

 

بیزارم از تو و ارباب حیله گرت

برای ابد ...محو شو... نیست شو

با اربابت برگرد به گور

 

womens-power.farah-notash.com

Comments are closed.