عمل بجای حرف در مسئله فلسطین

عمل بجای حرف در مسئله فلسطین

 فرح نوتاش                   جبهۀ جهانی ضد امپر یالیست      قدرت زنان              09.11.2023

 

در مارس 2003 وقتی آمریکا می خواست به عراق حمله کند مردم سراسر جهان علیه تجاوزش تظاهراتی میلیونی در تمام شهرهای مهم جهان بر پا کردند. ولی آمریکا - جرج دبلیو بوش رئیس جمهور-، کوچکترین اعتنایی به خواست مردم جهان نکرد و تجاوز ، تخریب و قتلعام در عراق را با دروغ تسلیحات شیمیایی اجرا کرد. حال این همان آمریکا است که پرده دریده و حکومت در سایه اش نیز نیمه آشکار شده و فرمان می راند!

طبق نقشه اسرائیلی شده فلسطین، بدون حمله حماس به روستای اسرائیلی نیز، تصرف غزه و اسرائیلی کردن کل فلسطین ، جزو برنامه آمریکا و اسرائیل بوده است. حمله حماس فقط تصرف را تسریع و توأم با قتل عام مردم غزه کرده است.

تظاهرات جهانی جاری در حمایت از فلسطین ، نقاب از چهرۀ کریه رژیم صهیونیستی کنار می زند، ولی نمی تواند جلو دار این تصرف و قتل عام گسترده چه در غزه  و چه در کرانۀ باختری بشود. موقعیتی ایدال نصیب آمریکا و اسرائیل شده و حامیان آنان هم خواهان پایان فلسطین هستند.

آمریکا در حال محو فلسطین است و دارد جا پای خود را در خاور میانه محکم کند. ارتش اسرائیل تا نیمه باریکه غزه پیش رفته است . و اسرائیلی های مسلح دارند مردم کرانه باختری را از خانه و مزارعشان بیرون می رانند. و البته همه این ها در حالی است که هیچ کشور حاضر به قبول چند میلیون فلسطینی نیست ! اگر چه موضع اردون و عرضه رو نویس قطعنامه "آتش بس انسان دوستانه اش" قابل توجه است. ولی تاریخ و سند حاضر ، که نقشه فلسطین اسرائیل شده است، چیز دیگری می گوید. این طمع را سر باز ایستادن نیست. نتانیاهو اعلان کرده که امنیت غزه را برای مدت نامعلومی به عهده خواهد گرفت. معنای آن به طور روشن این است که بعد از تصرف کامل غزه، امنیت آن را برای قرن ها به عهده خواهد گرفت!

در این شرایط برد برد آمریکا و اسرائیل ، تشکیل سریع ارتش نجات بخش جهانی ،با عمل کرد جهانی می تواند نقش سریع و باز دارنده داشته باشد و مانع این قتل عام  و تصرف بشود. ولی این ارتش هرگز نمی تواند برای به سلطنت رساندن حماس فعال شود. حماس و یا هر کدام از شعبات اسلام سیاسی در آب نمک خوابانده های آمریکا و یا انگلیس هستند. و این جنگ نیابتی آمریکا و انگلیس در مسلخ غزه دارد به نفع آمریکا پیش می رود . و انگلیس و مستعمراتش کشورهای 5 آی ، با رای ممتنع در سازمان ملل، به امید پیروزی حماس و جهاد اسلامی، به حاکمیت آینده آنان دل بسته اند!

ولی با تجربۀ انقلابیون ایران با حضور کمونیست ها در کنار رژیم ملا علیه تجاوز عراق به ایران در سال 1358، و سپس قتل عام 1367 کمونیست ها در زندان های ایران توسط  رژیم ملا، جایی برای تکرار این تجارب تلخ در کشورهای دیگر و اتحاد با مذهبیون، در فلسطین نمی ماند. حتا اگر خود کمونیست های فلسطین در این شرایط  نابسامان اعلان همبستگی با حماس کرده باشند.  

اکنون جبهۀ جهانی سومی که دارای فکر و کنش مستقل باشد، سریع نیازمند اعلام موجودیت است.

و در این جا جنبش ضد امپریالیستی راستین غیر مذهبی و کمونیستی جهان می تواند مسئولیت بازدارنده چنین معضلی را به عهده بگیرد.

ملایان ایران جایشان گرم است. هیچوقت نمی خواهند آب زیرپایه های تخت سلطنتشان جاری شود ، چه رسد که بمب بر سرشان فرود آید. آمریکا هم نمی خواهد پایگاه هایش در خاور میانه صدمه ببینند.

از این رو، آن محو اسرائیل، که ورد زبانشان، خالی بندی بیش نیست. و سند : نقشه فلسطین  اسرائیل شده! و اکنون غزه و کرانۀ باختری ، در معرض محو کامل هستند.

تشکل سریع جبهۀ جهانی ضد امپریالیست بدون نوکران مذهبی آمریکا و انگلیس از هر دسته و فرقه، اولین گام مورد نیاز امروز جهان است.

به پیش ای ارتش نجات بخش انسان

به پیش

 

womens-power.farah-notash.com

www.farah-notash.com

Women’s Power

 

 

Comments are closed.