طمع اسرائیل و مهاجرت جهودان از ایران

طمع اسرائیل و مهاجرت جهودان از ایران

فرح نوتاش       جبهۀ جهانی ضد امپریالیست        قدرت زنان      وین   20 دسامبر 2019

 

ادعای بی پایۀ جنایتکاران صهیونیستی اسرائیل، دال بر اخراج جهودان از ایران و در خواست غرامت برای آنان فقط یک سئوال را مطرح می کند ؛

که آیا وقاحت رژیم صهیونیستی اسرائیل بیشتر است یا وقاحت رژیم ملا ؟!

با توجه به این که ریشۀ هر دو در اصل یکی است، وقاحت شان نیز همانند است.

رژیم ملایان آنوسی با ملت ایران درست همان کاری را می کند که رژیم اسرائیل با فلسطینیان.

صهیونیست ها با هدف ایجاد اسرائیل به عنوان جا پایی برای رژیم آمریکا در خاور میانه برای تسخیر منابع ، با شعار زمین آزاد برای مرد آزاد ، به فریب جهودان جهان پرداختند. و توسط سازمان هایاس از اواخر دهۀ 1930 انتقال آنان را از سراسر جهان به فلسطین به بهانۀ نجاتشان از جهود ستیزی شروع کردند. در واقع جهودان، قبل از فلسطینیان، و اولین قربانیان توسط صهیونیست ها هستند. آنان با فریب صهیونیست ها، خانه و میهن اصلی خود را از دست داده اند. دسیسه های دیگری که همزمان به موازات این نقشۀ شوم توسط صهیونیست ها به اجرا درآمده، پرداخت مخارج حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان، حمایت همه جانبه و ارتقاء هیتلر بوده است. تشویق هیتلر به خشونت علیه جهودان و راندنشان به سوی فلسطین برنامۀ دیکته شده به هیتلر توسط صهیونیست ها بوده است. شروع به خرید خانه در فلسطین توسط روت شیلد ها، و ممانعت از فروش خانه به فلسطینیان سر آغاز بی خانمانی فلسطینیان است. گذشته از صنعت مدرن و بی بازار آلمان، هیتلر را با دو هدف صهیونیست ها از اطریش به آلمان بردند. ایجاد اسرائیل و نابودی روسیۀ سوسیالیستی.

رشد دو جریان همانند در آلمان و لهستان هرگز تصادفی نبوده است. فاشیسم در آلمان به رهبری هیتلر، و گروه های صهیونیستی درلهستان به رهبری مناخیم بگین و شرکا، که بعد ها قتل عام کنندگان صبرا و شتیلا شدند. در اصل هر دو جریان سیاسی دو روی یک سکه ، و هر دو راست افراطی و نژاد پرست و در همکاری گسترده با هم بوده اند. همانند همکاری نتان یاهو و ترامپ. در واقع هیتلر فرمانده ارتش نیابتی صهیونیست ها بوده است.

واقعیت 32 میلیون کشته در روسیه در جنگ جهانی دوم و طرح حمله به بزرگترین شهر های روسیه

با بمب اتم توسط صهیونیست های آمریکا، همواره به عنوان نماد چهرۀ حقیقی صهیونیسم

امپریالیسم، لازم است همواره شفاف در خاطرها باشد.

فتنۀ انتقال جهودان به بهانۀ جهود ستیزی از خاور میانه و افریقا ، طراحی و اجرا ، هر دو توسط صهیونیست ها بوده است. و سپس خشن ترین سیاستها علیه جهودان منتقل شده به فلسطین تحمیل شده است. آنان فریب خوردگانی بودند که نه راه پیش داشتند و نه پس. جهودانی که امکان اقتصادی داشتند همه اسرائیل را ترک کرده اند. وآنانی که مانده اند بر خوردار از امکانات اقتصادی برای جابجایی نبوده اند .

در واقع یهودیانی که به بازداشتگاه های نازی منتقل شده اند ، یهودیانی بودند که نمی خواستند به فلسطین بروند. و نمی خواستند در اجرای نقشۀ صهیونیست ها برای ایجاد اسرائیل با آنان همراهی کنند. و آنان از قربانیان طرح ایجاد اسرائیل صهیونیست ها هستند. و حال از هولیکوست، صهیونیست های اسرائیل به نفع خود بهره برداری می کند. همانطوریکه ملا ها از کشتار در کربلا 1400 سال پیش به نفع خودشان بهره برداری می کنند. و هر دو رژیم، از این کشتارها ، فقط برای تصاحب غنائم در سوء استفادۀ دائم هستند. بانی قتل عام جهودان ” هولیکوست” خود صهیونیست ها هستند. و هیچ چیزنمی تواند این واقعیت را تغییر دهد. ایرانی ها و دیگر ملل خاور میانه نیز هرگز در انتقال و اخراج جهودان نقش نداشته اند. برای انتقال جهودان عراق که حاضر به رقتن به فلسطین نبوده اند ، اسرائیل با انفجار چند بمب در محله های جهود نشین به نام دشمنی مسلمانان ، آنان را وادار به ترک عراق کرده است.

بعد از انقلاب سیاه 1357 ، بغیر از هزاران هزار ایرانی که توسط رژیم نکبت ملا اعدام و زندانی شده اند، 8 میلیون ایرانی نیز، از ایران مهاجرت کرده اند. بخشی از این مهاجرین نیز جهودان ایرانی بوده اند که مقصد اکثریت آنان آمریکا بوده است. حال در این میان چطور و چگونه اسرائیل سخن گوی آنان شده، جای بسی شگفتی است! نه تنها همۀ مهاجرین مال باخته اند. بلکه اگر خوب دقت بشود ، رژیم نکبت ملایان آنوسی، هر روز به دسیسه ای جیب مردم ایران را زده است. که آخرین مربوط به افزایش بهای بنزین در آبان امسال بوده است. بودجۀ ایران به اندازۀ کافی توسط همسلکان صهیونیست های اسرائیل ، در حال غارت شدن هست و دیگر چیزی از آن باقی نمانده که دزدهای رژیم فاسد اسرائیل برای آن دندان نشان دهند.

در واقع این مردم ایران و خاور میانه و آفریقا هستند که باید صهیونیست ها را مکلف به پرداخت غرامت کنند. چون طرح کمر بند سبز به دور زمین و راه اندازی شعبات مختلف اسلام سیاسی از ابداعات آنان برای جلوگیری از مبارزات خالص طبقاتی در ممالک مسلمان نشین بوده است. آنان بانی شکل گیری حکومت ضد انسانی ملا در ایران هستند. و آنان باعث مهاجرت جهودان و بقیۀ 8 میلیون

ایرانی به دلیل ایجاد حکومت مذهبی شده اند. باعث و بانی بدبختی مردم ایران صهیونیست ها هستند. آنان بانی کوبیدن این داغ سیاه به زندگی مردم ایران و مهاجرت جهودان و بقیه از ایران بوده اند.

و رژیم سراسر فاسد صهیونیستی اسرائیل بهتر است بجای قیومیت جهودان ایران، برود و به وضع اسفناک جهودان زیر خط فقر در اسرائیل رسیدگی کند. و نتان یاهو که هر از چند گاهی تحت بازجوئی پلیس برای فساد و رشوه است ، وقت آن رسیده که فکری برای بی آبروئی و فساد مالی خود و همسرش باشد.

خواهد ترکید بزودی زود … یک در صد

درآمریکا و ایران و اسرائیل … صد در صد

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.