طالبان و دولت فراگیر در افغانستان

طالبان و دولت فراگیر در افغانستان

فرح نوتاش        جبهۀ جهانی ضد امپریالیست        قدرت زنان       وین 14.10. 2021

 

نشست گروه بیست با تصمیم کمک به مردم افغانستان پایان گرفت. و چون تمام دولت ها برای شناخت دولت افغانستان منتظرتشکیل دولت فراگیر توسط طالبان هستند  تاکید بر این شد که این کمک به معنای شناخت دولت طالبان نیست.

طالبان بر اساس برنامه طراحی شدۀ توسط آمریکا، “پروژۀ تحویل مملکت، بدون مقاومت” ، از ماه اوت، حاکمیت افغانستان را بدون تائید ملت افغانستان، در دست گرفته است. اعتراض شدید مردم افغانستان علیه حضور غیرقانونی طالبان در حاکمیت افغانستان، با بزرگترین فرار تاریخ توسط مردم افغانستان به معرض دید جهانیان گذارده شده است. زنجیره نا گسسته ای که تا به امروز همچنان ادامه دارد. و مردم مظلومی که دست از جان و مال خود شسته و فرار را بر قرار ترجیح داده اند.

طالبان در اولین قدم، پرچم ملی افغانستان را با پرچم تروریستی خود که برنگ سفید است و نوشته هایی مذهبی با رنگ سیاه دارد جایگزین کرده است.

با این که تمام دولت ها منتظر تشکیل دولت فراگیر توسط طالبان هستند، ولی هیچیک، حتا سازمان ملل ، به این عمل حقیقتا دردناک که نماد راستین سلطه مطلق و تمامیت خواهی است اعتراضی نکرده اند. .

طالبان با این عمل، طبیعت سلطه طلب و کاملا تمامیت خواه خود را بطور بارز به نمایش گذارده است.

تا این جا دو مورد اساسی برای اعتراض شدید موجود است.

اول- چرا گروه 20 خواهان تشکیل دولت فراگیر توسط یک گروه تروریستی است؟ در جائیکه مردم مظلوم افغانستان انتظار دارند که رهبران طالبان دستگیر شده و به جزای جنایات بیشتر از بیست سال خود برسند؟ در جایی که تا کنون هیچ اعتراضی به تعویض پرچم در اولین قدم به عنوان یک عمل شدیدا غیر دموکراتیک نشده و طالبان خواست خود را به پیش برده، حال چگونه منتظر اقدامات دموکراتیک بعدی از طرف طالبان هستند؟!

همچنین طالبان در روزهای اول سلطه بر افغانستان آشکارا اعلان کرده که دوران دموکراسی پایان یافته است.

امروز سخن گوی طالبان اعلان کرد اگر آمریکا تحریم ها را لغو نکند نیم میلیون مردم افغانستان را ترک خواهند کرد. مثل این که تا کنون علیه سلطه طالبان مردم کشور را ترک نکرده اند!  

گروه 20 منتظر چیست؟ معجزه! حتا اگر طالبان برای شناخته شدن از طرف دولت ها، از دیگر گروه ها برای شرکت در حکومت دعوت کند، باز دست از کشتار آنان نخواهد کشید. طالبان تغییر نکرده، و تغییر نخواهد کرد. این ایدئولوژی و ذات آنان است. آنان ترروریست و آدم کش هستند. و این کل ماهیت آنان است. تناقض بین انواع اسلام و دموکراسی، از نوع آشتی ناپذیر است. از جهت دیگر تناقض بین دموکراسی و ترروریسم هم از همان نوع است

طالبان لشکر نیابتی وحشی، بیسواد و عقب ماندۀ آمریکا است، که عمدا ول شده تا بکشد و منطقه آسیای مرکزی را بطور ممتد متشنج نگه دارد.

چرا انسانیت تشویق به چشم پوشی از این جنایت بزرگ می شود؟

پس جهان باید در انتظار عواقب آن باشد. چون انفجارچند روز پیش در مسجد هزاره که

باعث مرگ 50 نفر و زخمی شدن بیش از 200 نفر شده است. و افراد منفرد بسیاری که

در بازگشت به خانه کشته شوند.

چه بر سر انسانیت آمده است؟ چرا کشته شدن این افغان ها نباید مردم جهان را متاثر کند؟! .

مورد اصلی اعتراض شدید دوم این است، چرا این قاتلان بجای تنبیه پاداش می گیرند؟!

زمانی که جرایم بزرگ آنان نادیده گرفته می شود، مابقی جرایم نیز نادیده گرفته خواهند شد. آنان این مسئله را بخوبی می دانند. از این رو بی توجه از شناخته شدن توسط دولت ها به ترورافغان ها ادامه می دهند

اجازۀ حکومت به باند طالبان و یا ادغام آن در دولت فراگیر، همچنین یک جرم بزرگ و شرم برای انسانیت است.

قبول چنین حاکمیت ظلمانی و فاسد ، قبول یک جامعه، بدون اصول تمدن انسانی است.چرا این همه جنایت بزرگ به سایه رانده می شوند؟

آیا دولت ها در مقابل ارتقاء انسانیت در جهان نیز تعهدی برای خود قائل هستند ؟ یا ناظر بودن برغرق جهان توسط انواع توطئه های برنامه ریزی شده آمریکای بدبختی آفرین کافی است؟

آمریکا حق ندارد ارتش نیابتی وحشی خود را به افغانستان و جهان تحمیل کند. دنیا این عامل وحشتناک را نمی پذیرد. و در مقابل تحمیل برنامه های غیر انسانی آمریکا خواهد ایستاد..

قبول طالبان به عنوان یک دولت و یا بخشی از یک دولت، شرکت در ارتکاب جنایت است. پذیرفتن سیاست کثیف و آلوده است. جای طالبان کاخ ریاست جمهوری افغانستان  نیست، زندان ها افغانستان است.

تمام رهبران طالبان باید دستگیر شده و به جزای جنایت های کثیف بیش از بیست سال خود برسند. آمریکا اسامه بن لادن و اخیرا قاسم سلیمانی را کشته است. اگر ادعا می کند که ضد تروریست است ، اکنون زمان نشان دادن صداقت اش است.

آمریکا آدرس تمام رهبران طالبان را میداند. کاخ ریاست جمهوری کابل!

نه به طالبان در هیچ فرم حکومتی

تمامی رهبران طالبان دستگیر و تمام اعضای طالبان خلع سلاح شوند

نه به ماسک کثیف ادیان در سیاست

نه به غارت اموال ملی و کشتار مردم

به نام خدا

مثل حکومت بی شرم و نفرت انگیز ملایان ایران

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.