ضربۀ پایانی و کوبنده

ضربۀ پایانی و کوبنده

من ... نه منم

نه من ... منم

....

خیل گرسنگان منم

کودکان کار منم

حاشیه نشینان منم

کارگر و کار منم

کار منم ...کار منم...کار منم

 

فتنۀ ماسون تویی

ذات خباثت تویی

 مجمع اشرار تویی

انگل و بیعار تویی

پست تویی وبال بی مرز تویی

 

حرص تویی آز تویی

دزد دکل و خزانۀ ملی تویی

خس تویی خاشاک تویی

نوکر سفاک تویی

مایۀ ننگ تویی نماد سرمایه تویی

 

صبر لبریز منم

خشم خروشان منم

آتش جوشان منم

روان و بی تاب منم

از ریشه سوزنده منم

 

سم تویی

بوی مردار توی

ژن جنایت تویی

عامل جهل تویی

ظلمات محض تویی

 

طلوع فردا منم

عشق منم... عادل و آزاده منم

جوهر سازنده و بی باک منم

زلال و پوینده منم

ضربۀ پایانی و کوبنده

بر بود و نبود تو

منم

 

 

فرح نوتاش

وین 06.12.2019

کتاب شعر 9

www.farah-notash.com

Comments are closed.