صدا

صدا

صدا ...صدا...صدا می آید

از آن سوی کوچه های تنگ...

                                   تاریک

با دیوارهای بلند و انتهای کور

صدایی از دشت های بیکران نور

از دشت های نور

صدا...

صدای شکستن نیست

صدای بستن نیست

صدای اضطراب و هراس ...

فغان و شیون نیست

آرام ...

صدای باز شدن پوسته

و صدای رستن ریشه

در انزوای آرام دانه هاست

صدای دویدن ریشه هاست

به این سو و آن سو

در خاک گرم و نمور

...

آرام ولی..

صدای سر برآوردن ساقه

بدون ترس...با تبسم

در فضای باز و پر از پولک نور

صدا...

صدای دانه هاست

جشن بوسه های گرم تابش خورشید

بر برگ برگ ساقه های نو

صدا...

صدای باز شدن دانه

در خاک نرم... دشت نور

صدا...صدای رستن ساقه های نازک

در فضای باز باز بیکران شور

 

فرح نوتاش

تهران دیماه 1370

www.farah-notash.com

Book 1

Comments are closed.