شکایت از صهیونیست

شکایت از صهیونیست

تقدیم به تمام کارگران جهان ، گویوم و غیر گویوم!

                        

                                        

برای صهیونیست بودن...

الزامی در جهود بودن نیست

در هر جای زمین

یک کاپیتالیست انحصار طلب جنایتکار... و وحشی

می تواند یک صهیونیست تلقی بشود

 

ملیت... ودین

نه از عوامل اصلی

کافیست که او ...

حامی امپریالیست ها باشد

 

ما همه دیدیم ...

که حسنی مبارک برای اسرائیل

دروازه ها ی غزه رابگشود

یک متحد ... نیز

به صهیونیست ها می رساند سود

 

عجب مداروقتی که می گویم

پینوشه نیز از... صهیونیست ها بود

او تعلیم دیده ...

در آکادمی دیکتاتورهای آمریکا

ونوکر صهیونیست امپریالیست ها بود

یک قاتل جمعی ...

یک کاپیتالیست بی رحم و وحشی

جز یک صهیونیست ... چه می توانست باشد

 

تمام رهبران حال و گذشتۀ اعراب

تمام دست نشاندگان ونوکران آمریکا

همگی صهیونیست محسوب می گردند

 

صهیونیست ها...

با هدف اشغال فلسطین

از زحمتکشان جهود...

سوء استفاده کرده اند با تمام قوا

 

دستان آزاد و کارای زحمتکشان جهود را

به بند کشیده و مالک شده

آنان را ... فریب و کوچ داده

و با قصه های دروغین عهد عتیق

ابزار طرح های استعماری خود ...

و تا به امروز ... برده کرده اند

 

سئوال این بود ...

که کجا...؟

آرژانتین یا که فلسطین

که ناگهان ...

در جلسۀ صهیونیست ها

صدای خشن و بمی ... با تحکم برخاست

نه نه... نه آرژانتین

در کنار معادن طلای سیاه...

انتخاب طلایی ما...

فلسطین است

 

آنگاه تبلیغات فتنه انگیزشان

با نیاز به تعداد زیادی از مردم

برای اشغال خانه ها و خاک فلسطین

آغاز شد

آهای... جهودان سراسر دنیا

"سر زمین بی مردم ... برای مردمان بدون زمین"

و بهانه..." ایجاد کشوری برای جهود"

لیک حیله روشن بود ...

فقط ... برای عده ای معدود

 

و آیا براستی فلسطین... سرزمینی بدون مردم بود؟!

 

تله ای بی مانند ... در تاریخ

و ادامۀ فریب جهودان ...با جملاتی نظیر

" این سرزمین را ... خدا به آنان داده"

استعمار... و اشغال سر زمینی ... با توسل به دروغ

با قصه هایی از هزاره های گذشته و دور

و با وقوف بر این امر ...

که نفی آن ... نشود برای هر کسی مقدور!

 

که خدا این سرزمین را ... به جهودان داده !

 

آه چسان... جهودان ساده دل ...

کارگران و زحمتکشان ...

فریب خورده ...

و ترک کردند خانه ها و وطن هاشان

و برای سربازی مفت و اجباری

مجبور به دادن جوان هاشان

که شستشوی مغزی ...

و به عنوان قاتلان حرفه ای ... تعلیم داده شوند

و ابزار استعمار آمریکای صهیونیست بشوند

 

فرزندان برزگران جهود

شجاع و سالم ... با روانی پاک

با دستانی که...

در کشت گندم های طلایی بود

در این فریب بزرگ ...

تبدیل به قاتلان بی رحم ...

و دیوانگان شدند

که وداع گفته با شرافت انسانی

و با تغییر ماهوی...بدل به هیولاهای وحشتناک

در حمایت شبکۀ عنکبوتیه...

صهیونیست امپر یالیست های جهان

 

تفاوت در این جا... برابر مرگ است

نزول شأن انسان به ربات

یا برده های قرن های بیست و بیست ویکم

زندگی بی امید... بی وجدان و بی صلح درون

بی حقی ... برای انتخاب

پذیرش تغییر و تخریب درون

و تحمیق و آماده ... برای سوء استفاده های ابزاری...

کوک شدن ...برای اجرای هولناک ترین جنایت ها

برای بلند تر از یک قرن

 

و رشد جماعتی ...آشنا با خون

در تأیید فرمان جنایات ها و قتل ها

گواه اینجا حاضر ...

آراء داده شده به فرماندهان قتل عام ها

در انتخابات اخیر

بعد از قتل عام 2008 در نوار غزه

 

به زوال نگاه کنید

به فساد جماعتی... مرکب از ملیت های مختلف

و تا چه عمق ... انسان می تواند که سقوط کند

با مغزهای شسته و رفته به درون فاضل آب

توسط نازی صهیونیست ها

و شبکۀ مافیایی امپریالیست های امریکا وجهان

 

مادر کارگر جهود جوان ...که هم اکنون برده

غرق ... درشرایط ناهنجار

شاهد تغییرهای وحشتناک...

میخ شده بر زمین و بر دیوار

بدون هیچ راه فرار

زندگی اجباری در اسرائیل مسخره ... سر زمین هاهاها

نه چیزی شبیه یک رویا

استخوان ماهی ...

که گیر کرده در گلو

نه می کشد و... نه زندگی ست

این برزخ ...

و تمام دارو نداری که... برده است با خود باد

 

کارگران وزحمتکشان جهود

به تلخی در این دام افتاده

بغض باور نفرت انگیز ریا

و درک دیر واقعیت ها

نه پولی در بساط برای فرار

و نه امکانی... برای خروج از جهنم آنجا

اسرائیل ... سرزمین ریا

سر زمین مسخرۀ هاهاها

نه امکان محکومیت...

و نه امکان شکایت

انتقال ... بر پایۀ ریا...

برای تخریب زندگی ... بی امروز و بی فردا

 

 

جاده ها همگی بن بست...

کدام است راه به وطن

بر یال بادهایی که می وزد

افسوس ...غم خاکستری پشیمانی

از دیار خون و بوی خون

و همواره زمستانی

 

از میان برف دانه های مرگ

با نگاهی با دو چشم باز در پس سر

غرق در رویای وطن

نیست پایی ...

در باز گشت... درراه وطن

فریب خورده ... تحمیق و برده شده

به سر زمین غریبه ها ...کشانده شده

تا ...

با دستانی که می کاشت

دانه های گندم های طلا

آدم بکشد

و حال...

نان آغشته به خون ...

و بجای بوی گندم ... بوی خون

تا به ابد ... به ماند

در سرزمین غریبه ها...

این که نیست زندگی... دفن گردد

در سر زمین غریبه ها

 

پسر زحمتکش فریب خوردۀ جهود

که از دست داده... عشق و خانه و امید

زیر هجوم امواج نفرت

ز قلب مردمان جهان....

علیه کشتار مدام فلسطینیان

 

باور دروغ...

که خدا این سرزمین را... با آنان داده!

 

برده شدن... و تفنگ ...بخشی از دست شدن

شغل کشتن...خون دیدن

و گسترش سرزمین مسخرۀ اسراییل هاهاها

 

برای حفظ فشنگ

شکستن جمجمۀ کودکان با قنداق تفنگ

تجاوز... به زنان و دختران  

قبل از آخرین نگاهشان

و بازی های تحقیر آمیز مرگ با مردان...

فریب برای نجاتشان

وادار به خوردن ادرارخود برای نجات

و سپس اجازه ندادن به فرار ... و قتل شان

نمایش تهوع آور و غم انگیزی

که بیشتر از یک قرن جاری

جوانان عاصی و بیمار و دیوانه...

پرورانده شده ...

در مکتب هیولا ساز صهیونیسم

حریصان باستانی... امپریالیست های امروزی

 

من... فرح نوتاش

در پیشگاه دادگاه انسانی تمام مردم جهان

با بلند ترین صداها...

فریاد می زنم برای عدالت

برای محاکمه و پایان بخشیدن

به مکتب فاسد و بیمار صهیونیسم

شبکۀ جنایت کار ... و مافیایی امپریالیسم

نه تنها برای یک قرن کشتار

و شکنجۀ مظلوم ترین ملت تاریخ...فلسطینیان

گناهشان... زندگی در خانه و کشورشان

همچنین ... برای

فریب وانتقال تمام جهودان

از خانه ها ... و وطن هاشان

و تبدیل آنان... از انسان به هیولا...

برای روانی ... و ربات کردنشان

 

و من خوب می دانم... که آنان

چه عمیق رنج برده و می برند

از یاد صحنه های پایان زندگی به دستشان

آخرین نگاه و التماس

برای رفتن...

و خون گرم وسرخ آنان ...

بر سرو رو ... و دستشان

 

نه ... نیستند این تصاویر زدودنی

آرامش ... رفته تا به ابد از درونشان

و در کوچه های زندگی

کشانده می شوند چون دیوانگانی

با تکرار صحنه های فریاد... اشگ و آه و خون

و جرات نگاه به آینه

رفته تا به ابد از وجودشان

و مدام... این جانیان مظلوم

دستو پا می زنند

در توحمات

این است روش پروردن انسان

توسط اراذل همه خواه صهیونیسم

 

رای دادگاه هر کشور

برای مجرمین قتل

اشد مجازات است

لیک برای یک قرن کشتار ملتی

جزایی نیست!

و این سر زمین... مقدس خوانده می شود!

 

زمین باید بلرزد ... و زیرو رو گردد

از این جنایت اقیانوس گونه

 

در زندان ها زیر زمینی

بی نهایت اعدامی

و شکنجه های وحشتناک

با ابزارهای نوین

در خرد کردن نیروی مقاومت توده های مردم

جاری ست

مردم ساده ... نه فعالین سیاسی

از خیابان ها ... ربوده می شوند

شکنجه و سپس کشتار

گناه بودن فلسطینی

 

قتل عام ها ...

مردمان بی سلاح و بی سنگر

یک قرن... تمام فلسطین

غزه...

مردم دنیا بیزارند از صهیونیست ها

کریه ترین ... امپر یالیست ها

 

محاصرۀ غزه...

برای چندین سال جاریست

برق نیست... آب تصفیه شده نیست

غذا و دارو نیست

هیچ چیز دیگر نیست

مرگ وخون و زخمی هست

این بزرگترین زندان خون ریز زمین

با بلند ترین و طولانی ترین دیوار

دارای سوراخ هایی

به نام چک پوینت

که مردمی تحت ستم هر روز...

از لابلای سر نیزه ... و تفنگ

باید سر کار و مدرسه بروند

 

بی تفاوت ... ساکت و بی طرف بودن

اجازه به رشد این فاجعه و... بی عدالتی

تا گسترش یابد سلطه اش

بر روی زمین!

ما نیازمند انفجار آتشفشان های همزمان

سیال و مذاب سرخ

که جاری گردند و پایان بدهند

به هستی صهیونیست های ضد مردم

بر روی زمین

 

ساکت و خیره... منفعل و فلج

آیا ما انسانیم؟

نگاه می کنیم ...

بی هیچ اعتراض ...جنبش و فریادی

بی هیچ تعجیلی... برای بلند کردن دست

یک قرن سکوت مان در برابر ظلم

رسانه های صهیویستی با حقه وهمگی با طرفند

یک قرن... حمایت کرده اند این همه جنایت را

 

بیایید متوقف کنیم

این زندگی خفت بار و ننگین و دروغین را

با سکوت خود ما نیز

مسئول کشتاریم

با بی تفاوتی و بی طرفی

علیه سلطه گران صهیونیست

نژاد پرست و همه خواه و مستبد

ما نیز مسئولیم

 

یک برزگر محترم...کارگر...تهیه کننده و سازنده

تبدیل به قاتلان حرفه ای شده اند

و به عنوان سپرو پناه...

توسط صهیونیست ها... استعمار گران خدعه کار

سوء استفاده شده اند

 

در پشت یک کلمۀ ... سامی

چه ها که نمی کنند ... در جایی که

صهیونیست ها اصلا سامی نیستند

از نژادهای اروپائیان سفید

ضد زحمتکشان و مردمان فقیر

ضد عرب... و ضد تمام نژادهای دگر

آنتی سمتیست... و ضد سامیان واقعی

 

زشت ترین زن تاریخ بر روی زمین

صهیونیست بی ماسک مونث

گلدا مایر... نخست وزیر اسرائیل 1969

بلند ... اعلان کرد

بکشید همه را

عرب ها بد تر از حیوان اند...

در جایی که...

کشتن حیوانات نیز

به گمان عده ای... جنایت است

 

وقتی که چرچیل امپریالیست ... می گفت

ایجاد یک ملت... نیاز به چندین نسل زمان دارد

او اشاره به وقفه ... بین قتل عام ها می کرد

پیشرفت آرام!

 

اگر تئودور هرتصل

می دید که نفرت انگیز ترین کشور

بر اساس فکر احمقانۀ او

یک قرن ...

به خاک و خون کشیده... یک ملت را

و همچنین ...

پرورانده جماعتی جنایتکار تحت یک پرچم

تز مدرن صهیونیستم را

در 1896 می سوزاند

و از تمام جهودان می خواست که همگی

فورا ترک کنند ...فلسطین را

و به فراموشی به سپارند

اسراییل ... سر زمین مسخرۀ هاهاها

کشور نازی صهیونیست ها را

 

جهودیت یک ملت نیست. یک دین است.

مارکس: دین افیون توده هاست.

زمان ایستادن در مقابل تمام این تازیانه ها ست.

 

 

فرح نوتاش

وین 12.06.2018

کتاب شعر 5

اصل شعر به انگلیسی ، کتاب شعر 6، مارس 2009

www.farah-notash.com

 

 

جهودان غیر جهودان را گویوم می خوانند .( اصطلاحی نه چندان مطبوع)

Comments are closed.