سوسیال امپریالیسم

سوسیال امپریالیسم

و روسیه

فرح نوتاش           جبهۀ جهانی ضد امپریالیست       قدرت زنان               وین 19 نوامبر 2015    

انکار انحراف تدریجی اتحاد جماهیر شوروی سابق از جادۀ سوسیالیسم هرگز کمکی نخواهد کرد. گواه روشن است، در غیر این صورت خائنین یی چون گورباچف و یلتسین هرگز نمی توانستند به بالاترین مقام حزب کمونیست برسند و حاکمرانان اتحاد جماهیر شوروی و روسیه بشوند.

با وجود این که کتاب های بسیاری در تحلیل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق نوشته شده است، کتاب

" خیانت به سوسیالیسم" پس پردۀ فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ، نوشتۀ راجر کران و توماس کنی از حزب کمونیست آمریکا و اتحادیه کارگری ، 1917-1991...

با ترجمۀ محمد علی عمویی چاپ اول 1384

کتابی مستند به حقایقی از دسیسه های مدام سی آی ا   که از تولد اتحاد جماهیر شوروی تا فروپاشی آن در 1991 ادامه داشته است.

در شنیدن یا خواندن اصطلاحا تی چون مارکسیست های مسیحی یا مارکسیت های اسلامی طبیعی ترین واکنش در آن لحظۀ جاری، اظهار بلند غیر ممکن است می باشد.

ترکیب دو مفهوم متضاد آشتی ناپذیر از نظر فلسفی صحیح نیست. و در پس آن واقعیت یی محکم و بدنی موجود نمی باشد. مثل ترکیب آب و آتش. قوی ترین طرف ، بمجرد برخورد به موجودیت طرف دیگر پایان خواهد داد. البته نمی توان دست کسی را بست و مانع نوشتن و یا استفاده از این اصطلاحات بی معنی و پوچ شد که واقعیتی پشت آنان موجود نمی باشد. دو مفهوم یکی از دنیای ماتریالیسم و دیگری از دیدگاه

ایده الیسم نمی توانند ترکیب شده و مفهوم جدید را تشکیل بدهند.از این نوع ترکیبات دو نوع دیگر نیز در ادبیات سیاسی موجود است که هر دوی آنان دارای همان ویژگی غیر واقعی می باشند.

سوسیال امپریالیسم و ناسیونال سوسیالیسم.

عبارت سوسیال امپریالیسم دارای دو تعریف سیاسی و آکادمیک شده است.

عبارت سیاسی آن اصطلاحی است مارکسیستی و به شخص، حزب، دولت و ملتی گفته می شود که در کلام سوسیالیسم و در عمل امپریالیست هستند. سوسیال امپریالیسم به نوعی توهین آمیز بکار برده می شود.

عبارت سوسیال امپریالیسم برای اولین بار در اوائل قرن بیستم بر علیه سوسیال دمکرات های آلمان به علت مواضعشان در رابطه با جنگ قریب الوقوع در اروپا بکار برده شده است.

آن ها خالص امپریالیست بودند نه حتا سوسیال امپریالیست و نه سوسیالیست. چرا که آنان از سوسیالیستی شدن کل اروپا در زمان جنگ جهانی اول و بعد از آن ممانعت کردند.

بعد ها منتقدین مائوئیست آن عبارت را علیه اتحاد جماهیر شوروی بکار بردند. چون مائو در بحث شوروی را امپریالیست خوانده بود.

سپس رهبر کمونیست آلبانی این عبارت را علیه چین برای تئوری سه جهان بکار برد.

ولی بحث آکادمیک سوسیال امپریالیسم توسط متفکرین متعددی از هانز اولریش وهلر تاریخ دان آلمانی تا تاریخ دان مارکسیست انگلیسی تیمیتی میسون که نازی های آلمان را به نوع بربر سوسیال امپریالیست توصیف کرد ادامه داشت.

در رابطه با انحراف از اصول سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی هیچ شاخص امپریالیستی و یا ویژگی های شبییه به آن در سیاست خارجی اش ضبط نشده است. د رمیان بیش از 1000 ویژگی زشت و ضد انسانی امپریالیسم چند تایی در اینجا ذکر می شود، ولی همین برای خوانندۀ صادق مقاله کافی خواهد بود تا ببیند هیچ شباهتی بین اتحاد جماهیر شوروی با امپریالیسم وجود نداشته است.

چند ویژگی از امپریالیسم مصیبت زا:

امپریالیسم حکومت بانکهاست از طریق نزول دادن

امپریالیسم ملل را از طریق نزول مرکب و بدهی تصاعدی برده می سازد.

امپریالیسم نژاد پرست است و با پافشاری در تحمیل سیاست خارجی شدیدا تحقیر آمیزبر ملل دیگر و فرهنگشان، آثار باستانی آنان را تخریب می کند .و ارزش انسانی آنان را در هم می شکند.

امپریالیسم انحصار طلب و دارای طمع بی پایان است.

امپریالیسم جنگ افروز است و از طریق به کار گیری تسلیحات کشتار جمعی و شیمیایی قوانین سازمان ملل را نادیده می گیرد.

امپریالیسم از نظر درآمد متکی بر غارت ملل است.

امپریالیسم برای به بند کشیدن ملل، از سیاست دروغ و دو رویی از طریق دولت هایشان و رسانه ها بکار می گیرد. برای مثال با خلق داعش، آموزش آنان ، حمایت اقتصادی از آنان و تحویل همه گونه اسلحه به آنان . و کمک نوکران مطیع آن مثل عربستان سعودی، ترکیه و قطر با همکاری مخصوص رئیس جمهور فرانسه فراموش نخواهد شد.

هیچ یک از این ویژگی ها در سیاست اتحاد جماهیر شوروی موجود نبود.

فقط عین عدالت و حقشناسی است که همبستگی حقیقی سوسیالیستی را بخاطر آورد و قدر دانی کرد، کمک و حمایتی که اتحاد جماهیر شوروی به تمام جنبش های مترقی جهان، آزادی خواه یا ضد استعماری و بهم چنین انقلابی مثل کوبا ، فلسطین و ویتنام.

نهادن نام روشن و پر افتخار لوموبا بر دانشگاه مسکو ، بیانگر اعمال سیاست حقیقی سوسیالیستی

در سیاست خارجی به طرف جنبش های آفریقا بوده است.

اتحاد جماهیر شوروی مدافع راستین صلح در جهان بود. در سال 1961 وقتی که ج . ف . کندی از خلیج خوکها به کوبا هجوم آورد، اتحاد جماهیر شوروی قهرمانانه از کوبا در مقابل حملۀ آمریکا حمایت کرد.

هیچ واقعیت محکمی در پس سوسیال امپریالیسم وجود ندارد، آن فقط باعث رضایت منتقدین است و چون استفاده از یک توهین آرامشان می کند. استفاده از یک توهین راه با ذکاوت انتقاد نیست، چرا که مبین ضعف منطق است.

بعد از فروپاشی شوروی، تجاوز و ویرانگری در جهان توسط آمریکا بیشتر شد. او مدام در حال نقشه کشیدن برای در هم کوبیدن سر زمین ها، کشتن مردم و بردن ثروت آنان است. تمام امپریالیست ها متحدند و دستور سالانۀ خود را از در مجمع زیرزمینی بیلدر برگ می گیرند. روسیه امروز سعی می کند از هر نوع درگیری پرهیز کند ولی امپریالیست ها نمی گذارند جهان در صلح و آرامش باشد.

اقدام پوتین در سوریه اقدامی کاملا انسانی بود ، درست مثل همبستگی در شوروی. روسیه هیچ اجرتی برای این کمک یک جانبه نمی گیرد. آنچنان که سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه 36%از فروش نفت لیبی را برای کمک به اپوزیسیون لیبی دریافت کرد. آوردن نام روسیه در کنار نام آمریکا ، و بستن چشم ها بر روی واقعییت ها و خود را کمونیست فوق العاده انقلابی نامیدن، واقعا نفرت انگیز است و کوششی است برای تطهیر آمریکا. اگر شما کمونیست هستید باید منصف و صادق باشید.( هر چند که صهیونیست ها معتقدند صداقت در سیاست عین حماقت است! ودر اروپا بیشتر به اصطلاح کمونیستها، مایل به صهیونیست ها هستند). شما نمی توانید فقط چشم خود را ببندید و فحش دهید. روسیۀ امروز کشورامپریالیست نیست. شاید شما فکر می کنید چون قبلا کسانی به آن سوسیال امپریالیست می گفتند و امروز سوسیال آن سقوط کرده پس آنچه مانده امپریالیست است!

به لیبی، افغانستان، عراق وبرای پنج سال گذشته به سوریه نگاه کنید. چطور آمریکا جنایتکارانه این سرزمین ها را ویران وبرای سکونت نا ممکن کرده است. داعش ارتش اسلامیست آمریکا ، سوریه را ویران کرده ، مردم آن را کشته، برده کرده و نفت آنها را می فروشد و سرزمینی تحت فرمان آمریکا

می سازد. نفرت علیه ارتش اراذل اسلامیست ها نباید باعث فراموش کردن مسبب اصلی، خالق و حامی آنان که آمریکا است بشود.آمریکا چه از جان مردم جهان می خواهد؟ چند دهۀ دیگر می خواهد از این که اولین تولید کنندۀ بمب اتم بودن سود ببرد؟ وقتی اولاندر رئیس جمهور فرانسه مردم مالی را در مستعمرۀ فرانسه قتل عام می کرد و چاه ها را از نعش آنان پر می کرد تا پیرو اسلامیست ها نشوند ، پس چرا در تأیید تشکیل دولت اپوزیسیون اسلامی در سوریه بر آمد؟ دولت اپوزیسیون همانا دولت اسلامی داعش است. پس حالا چرا نقش مردی ناتوان و مظلوم را بازی می کند؟! اپوزیسیون تأیید شده مسبب مصیبت پاریس است. داعش طراح انفجار های زنجیره ای نیست. ( یا این که فهمیده اند چقدرگول خوردن و سوء استفاده شده اند؟) آمریکا طراح کامل پشت آن است. اوباما باید از بازی در نقش آدم معصوم و نااگاه از واقعیت ها دست بردارد.آمریکا از یازده سپتامبر 2001 در افغانستان است . بازی آنان در رابطه با برجهای دوقلو برای ورود به افغانستان فراموش نشده است. حالا چه نقشه ای برای مردم جنوب دارد؟!

آمریکا مسبب آوارگی و حرکت پناهندگان است. قاچاقچیان دقیق متشکل شدۀ بین المللی برای هر نفر 7000 یورو از پناهندگان افغانی و 5000 یورو از پناهندگان سوریه ای دریافت می کنند تا از طریق ترکیه به اروپای غربی برسانندشان. و چرا همۀ این ها از طریق ترکیه روی می دهد؟ و چند در صد برای ترکیه است؟ و باز ترکیه از اروپا 3 میلیارد یورو می خواهد تا جلوی پناهندگان را بگیرد! و ترکیه همان نوکر آمریکاست!!!!

و عبارت ناسیونال سوسیالیسم ، که پیروان جدیدش به درستی راست افراطی خوانده می شوند در گذشته در رقابت با سوسیالیست ها و کمونیست ها برای جذب کارگران ، نازی ها، سوسیال را به ناسیونالیسم اضافه کرده بودند. و همه دیدند که بعد از 6-7 سال کارگری نمانده بود تا طلب سوسیالیسم حقیقی کند و همه در جنگ ها کشته شده بودند و دولت بعد از نازی ها، مجبور به دعوت از کارگران ترکیه بود . سوسیالیسم نمی تواند با ناسیونالیسم که معتقد به سرمایه داری است ترکیب شود.

علت باز کردن این بحث نه که تغییر در گذشته، بلکه تغییردر امروز است .

سیاست خارجی روسیه کم و بیش مثل همان سیاست خارجی اتحاد جماهیر شوروی سابق است.احزاب بعث (سوسیالیستی به زبان عربی) عراق و سوریه روابط دوستانه وصلح آمیزی با شوروی سابق داشتندو امروز هم در مورد سوریه همانطوراست.

از اقدام ضد امپریالیستی روسیه در کمک به سوریه قدر دانی می شود.

سود این همه مباحث تئوریک وانتقادات بدون اقدامات عملی چیست؟ حالا که روسیه شجاع، اقدام به متوقف کردن داعش کرده است بجای قدردانی از این اقدام ضد امپریالیستی شما آنان را امپریالیست می خوانید!

محترما به حزب کمونیست روسیه

تحت عنوان این مقاله، کتابی مستند با تاریخ تمام کمک های اتحاد جماهیر شوروی سابق به تمام ممالک و جنبشهای جهان واقعا لازم است. شاید برای آن حزب محترم تدوین و نشر چنین کتاب بسیار مفید مقدور باشد.

با درود های انقلابی

از وب سایت

www.legitgov.org

پوتین: داعش توسط 40 کشور حمایت مالی می شود که گروه 20 نیز شامل آن است. 16 اکتبر 2015

پوتین به روزنامه نگاران گفت که با بهره از اسناد ضد ااطلاعات روسیه در مورد اسناد مالی دولت اسلامی، آن توسط رفقای گروه 20 اش حمایت مالی می شود. تروریست ها ظاهرا از طرف 40 کشور حمایت مالی می شوند که بعضی از کشور های گروه 20 نیز جزو آنها است.

آمریکا داعش تروریست را خلق کرد : جی او پی سانتوروم کاندید ریاست جمهوری     15 نوامبر 2015

ریک سانتوروم کاندید ریاست جمهوری، آمریکا را برای خلق داعش ملامت کرده است. بعد از اینکه این گروه تروریست مسئولیت حمله پاریس را پذیرفته اند. در این حملۀ تنظیم شده حد اقل 129 نفر کشته شده و 352 نفر زخمی که حال 99 نفر وخیم است. تروریست ها که در آغاز توسط سی ای ای در جردن در سال 2012 آموزش می دیدند دولت سوریه را متزلزل کرد و حالا پاریس و سوریه و عراق را در کنترل دارند.

www.farah-notash.com                   Women’s Power

Comments are closed.